శివ లహరీ స్తోత్రం

సిద్ధిబుద్ధిపతిం వందే శ్రీగణాధీశ్వరం ముదా.
తస్య యో వందనం కుర్యాత్ స ధీనాం యోగమిన్వతి.
వందే కాశీపతిం కాశీ జాతా యత్కృపయా పురీ.
ప్రకాశనార్థం భక్తానాం హోతారం రత్నధాతమం.
భక్తావనం కరోమీతి మా గర్వం వహ శంకర.
తేభ్యః స్వపూజాగ్రహణాత్తవేతత్సత్యమంగిరః.
ముధా లక్ష్మీం కామయంతే చంచలాం సకలా జనాః.
కాశీరూపాం కామయేఽహం లక్ష్మీమనపగామినీం.
ప్రాప్నువంతు జనా లక్ష్మీం మదాంధనృపసేవనాత్.
లభే విశ్వేశసేవాతో గామశ్వం పురుషానహం.
న మత్కుటుంబరక్షార్థమాహూయామి శ్రియం బుధాః.
విశ్వేశ్వరారాధనార్థం శ్రియం దేవీముపాహ్వయే.
ఆపాతరమణీయేయం శ్రీర్మదాంధకరీ చలా.
అసారసంసృతౌ కాశీం సా హి శ్రీరమృతా సతాం.
కాశీ గంగాన్నపూర్ణా చ విశ్వేశాద్యాశ్చ దేవతాః.
అవంతు బాలమజ్ఞం మాముశతీరివ మాతరః.
సదైవ దుఃఖకారిణీం న సంసృతిం హి కామయే
శివప్రియాం సుఖప్రదాం పరాం పురీం హి కామయే.
స్వభక్తదుఃఖహారకం మనోరథప్రపూరకం
శివం సదా ముదా భజే మహేరణాయ చక్షసే.
స్వసేవకసుతాదీనాం పాలనం కుర్వతే నృపాః.
పాస్యేవాస్మాంస్తు విశ్వేశ గీర్వాణః పాహి నః సుతాన్.
నిషేవ్య కాశికాం పురీం సదాశివం ప్రపూజ్య వై
గురోర్ముఖారవిందతః సదాదిరూపమద్వయం.
విచార్య రూపమాత్మనో నిషేధ్య నశ్వరం జడం
చిదాత్మనా తమోభిదం ధనేన హన్మి వృచ్ఛికం.
హే భాగీరథి హే కాశి హే విశ్వేశ్వర తే సదా.
కలయామి స్తవం శ్రేష్ఠమేష రారంతు తే హృది.
విశ్వనాథ సదా కాశ్యాం దేహ్యస్మభ్యం ధనం పరం.
పురా యుద్ధేషు దైత్యానాం విద్మహే త్వాం ధనంజయం.
అవినాశి పురా దత్తం భక్తేభ్యో ద్రవిణం త్వయా.
కాశివిశ్వేశ గంగే త్వామథ తే స్తుమ్నమీమహే.
సంసారదావవహ్నౌ మాం పతితం దుఃఖితం తవ.
విశ్వేశ పాహి గంగాద్యైరాగత్య వృషభిః సుతం.
కాశీం ప్రతి వయం యామ దయయా విశ్వనాథ తే.
తత్రైవ వాసం కుర్యామ వృక్షే న వసతిం వయః.
హే సరస్వతి హే గంగే హే కాలింది సదా వయం.
భజామామృతరూపం తం యో వః శివతమో రసః.
విశ్వనాథేదమేవ త్వాం యాచామ సతతం వయం.
స్థిత్వా కాశ్యామధ్వరే త్వాం హవిష్మంతో జరామహే.
సర్వాసు సోమసంస్థాసు కాశ్యామింద్రస్వరూపిణే.
హే విశ్వేశ్వర తే నిత్యం సోమం చోదామి పీతయే.
కాశ్యాం రౌద్రేషు చాన్యేషు యజామ త్వాం మఖేషు వై.
హే విశ్వేశ్వర దేవైస్త్వం రారంధి సవనేషు నః.
మాం మోహాద్యా దుర్జనాశ్చ బాధంతే నిష్ప్రయోజనం.
విశ్వేశ్వర తతో మే త్వాం వరూత్రీం ధిషణాం వహ.
రుద్రాక్షభస్మధారీ త్వాం కాశ్యాం స్తౌమీశ సంస్తవైః.
త్వత్పాదాంబుజభృంగం మాం న స్తోతారం నిదేకరః.
విహాయ చంచలం వధూసుతాదికం హి దుఃఖదం
త్వదీయకామసంయుతా భవేమ కాశికాపురీ.
స్వసేవకార్తినాశక ప్రకృష్టసంవిదర్పక
భవైవ దేవ సంతతం హ్యుతత్వభస్మయుర్వసః.
విశ్వేశ కాశ్యాం గంగాయాం స్నాత్వా త్వాం రమ్యవస్తుభిః.
పూజయామ వయం భక్త్యా కుశికాసో అవస్యవః.
విశ్వేశ నిత్యమస్మభ్యం భయముత్పాదయంతి యే.
తేషాం విధాయోపమర్దం తతో నో అభయం కృధి.
రాక్షసానాం స్వభావోఽయం బాధ్యా విశ్వేశ జీవకాః.
భక్తానుకంపయా శంభో సర్వం రక్షో నిబర్హయ.
విశ్వేశ్వర సదా భీతః సంసారార్ణవాజ్జనాత్.
మాం పాలయ సదేతి త్వాం పురుహూతముపబ్రువే.
ఇదం విమృశ్య నశ్వరం జడం సదైవ దుఃఖదం
సమర్చితుం శివం గతాః పరాం పురీం యతో ద్విజాః.
తతోఽభిగమ్య తాం పురీం సమర్చ్య వస్తుభిః పరైః
శివం స్వభక్తముక్తిదం తమిల్యఖిత్వ ఈమహే.
కాశ్యాం వయం సదైవ త్వాం యజామ సకలైర్మఖైః.
విశ్వేశ్వర త్వం సమస్తైర్దేవైరాసత్సి బర్హిషి.
యక్షేశ్వరేణ రక్షితం శ్రేష్ఠం ధనమఖేషు తే.
దేహి వ్యయామ శంకర హ్యస్మభ్యమప్రతిష్కృతః.
మత్పూర్వజా మహాశైవా భస్మరుద్రాక్షధారిణః.
విశ్వేశ్వర సురేషు త్వామద్వశమివ యేమిరే.
శంభోర్విధాయ యేఽర్చనం తిష్ఠంతి తత్పరా యదా.
తాన్ శంకరో గిరే ద్రుతం యూథేన వృష్ణిరేజతి.
త్వాం పూజయామీశ సురం మానసైర్దివ్యవస్తుభిః.
హే విశ్వేశ్వర దేవైస్త్వం సోమ రారంధి నో హృది.
ప్రాదుర్భవసి సద్యస్త్వం క్లేశో భక్తజనే యదా.
తతోఽహం క్లేశవాన్ కుర్వే సద్యోజాతాయ వై నమః.
వామదేవేతి మనూ రమ్యతాం యస్య సంజగౌ .
ఈశస్తస్మాత్క్రియతే వమదేవాయ తే నమః.
దయాసింధో దీనబంధో యోఽస్తీశ వరదః కరః.
అస్మాకం వరదానేన స యుక్తస్తేఽస్తు దక్షిణః.
దుష్టభీతస్య మే నిత్యం కరస్తేఽభయదాయకః.
మహేశాభయదానే స్యాదుత సవ్యః శతక్రతో.
మహేశ్వరీయపదపద్మసేవకః పురందరాదిపదనిఃస్పృహః సదా.
జనోఽస్తి యః సతతదుర్గతః ప్రభో పృణక్షి వసునా భవీయసా.
రక్షణాయ నాస్తి మే త్వాం వినేశ సాధనం.
నిశ్చయేన హే శివ త్వామవస్యురాచకే.
రోగైదుఃఖైర్వైరిగణైశ్చ యుక్తాస్త్వద్దాసత్వాచ్ఛంకర తత్సహస్వ.
రమ్యం స్తోత్రం రోషకరం వచో వా యత్కించాహం త్వాయురిదం వదామి.
ధ్యాయామ వస్తు శంకరం యాచామ ధామ శంకరం.
కుర్యామ కర్మ శంకరం వోచేమ శంతమం హృదే.
మాతా తాతః స్వాదిష్ఠం చ పౌష్టికం మన్వాతే వాక్యం బాలస్య కుత్సితం.
యద్వత్తద్వాక్యం మేఽస్తు శంభవే స్వాదోః స్వాదీయో రుద్రాయ బంధనం.
శివం సుగంధిసంయుతం స్వభక్తపుష్టివర్ధనం.
సుదీనభక్తపాలకం త్రియంబకం యజామహే.
దేవ దేవ గిరిజావల్లభ త్వం పాహి పాహి శివ శంభో మహేశ.
యద్వదామి సతతం స్తోత్రవాక్యం తజ్జుషస్వ కృధి మా దేవవంతం.
త్యక్త్వా సదా నిష్ఫలకార్యభారం ధృత్వా సదా శంకరనామసారం.
హే జీవ జన్మాంతకనాశకారం యక్ష్యామహే సౌమనసాయ రుద్రం.
స్థిత్వా కాశ్యాం నిర్మలగంగాతోయే స్నాత్వా సంపూజ్య త్రిదశేశ్వరం వై.
తస్య స్తోత్రం పాపహరైస్తు దేవ భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః.
వారాణస్యాం శంకరం సురాఢ్యం సపూజ్యేశం వసుభిః సుకాంతైః.
అగ్రే నృత్యంతః శివస్య రూపం భద్ర పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః.
ఇచ్ఛామస్త్వాం పూజయితుం వయం విశ్వేశ సంతతం.
ప్రయచ్ఛ నో ధనం శ్రేష్ఠం యశసం వీరవత్తమం.
కాశ్యాముషిత్వా గంగాయాం స్నాత్వా సంపూజ్య శంకరం.
ధ్యాత్వా తచ్చరణౌ నిత్యమలక్ష్మీర్నాశయామ్యహం.
అసత్పదం స్వహర్షదం న చాన్యహర్షదాయకం
సదా ముదా ప్రసూర్యథా శృణోతి భాషితం శిశోః.
శివాపగాశివాబలాశివాలయాసమన్వితస్తథా
శివేశ నః సురైర్గిరాముపశ్రుతిం చర.
సగరస్యాత్మజా గంగే మతాః సంతారితాస్త్వయా.
అగరస్యాత్మజా తస్మాత్ కిం న తారయసి ధ్రువం.
ప్రాయికోఽయం ప్రవాదోఽస్తు తరంతి తవ సన్నిధౌ.
తారకం నామ తే గంగే సన్నిధేః కిం ప్రయోజనం.
మీనైరాయతలోచనే వసుముఖీవాబ్జేన రోమావలీయుక్తో
రాజవతీవ పద్మముకులైః శైవాలవల్ల్యా యుతైః.
ఉద్భాస్వజ్జఘనేన వాలపులినైరుద్యద్భుజేవోర్మిభి-
ర్గర్తేనోజ్జ్వలనాభికేవ విలసస్యేషా పరం జాహ్నవీ.
శృంగారితాం జలచరైః శివసుందరాంగ-
సంగాం సదాపహృతవిశ్వధవాంతరంగాం.
భృంగాకులాంబుజగలన్మకరందతుంద-
భృంగావలీవిలసితాం కలయేఽథ గంగాం.
విశ్వేశోఽసి ధనాధిపప్రియసఖా కిం చాన్నపూర్ణాపతి-
ర్జామాతా ధరణీభృతో నిరుపమాష్టైశ్వర్యయుక్తః స్వయం.
చత్వార్యేవ తథాపి దాస్యసి ఫలాన్యాత్మాశ్రయాంతే చిరం
తేభ్యోఽతో బత యుజ్యతే పశుపతే లబ్ధావతారస్తవ.
దోషాకరం వహసి మూర్ధ్ని కలంకవంతం
కంఠే ద్విజిహ్వమతివక్రగతిం సుఘోరం.
పాపీత్యయం మయి కుతో న కృపాం కరోషి
యుక్తైవ తే విషమదృష్టిరతో మహేశ.
అస్తి త్రినేత్రముడురాజకలా మమేతి
గర్వాయతే హ్యతితరాం బత విశ్వనాథ.
త్వద్వాసినో జననకాశిశశాంకచూడా-
భాలేక్షణాశ్చ న భవంతి జనాః కియంతః.
కామం సంత్యజ నశ్వరేఽత్ర విషయే వామం పదం మా విశ
క్షేమం చాత్మన ఆచర త్వమదయం కామం స్మరస్వాంతకం.
భీమం దండధరస్య యోగిహృదయారామం శిరప్రోల్లసత్సోమం
భావయ విశ్వనాథమనిశం సోమం సఖే మానసే.
సంపూజ్య త్రిదశవరం సదాశివం యో విశ్వేశస్తుతిలహరీం సదా పఠేద్వై.
కైలాసే శివపదపంకజరాజహంస ఆకల్పం స హి నివసేచ్ఛివస్వరూపః.
అనేన ప్రీయతాం దేవో భగవాన్ కాశికాపతిః.
శ్రీవిశ్వనాథః పూర్వేషామస్మాకం కులదైవతం.
ఇయం విశ్వేశలహరీ రచితా ఖండయజ్వనా.
విశ్వేశతుష్టిదా నిత్యం వసతాం హృదయే సతాం.
నామ్నా గుణైశ్చాపి శివైవ మాతా తాతః శివస్త్ర్యంబకయజ్వనామా.
మల్లారిదేవః కులదైవతం మే శ్రీకౌశికస్యాస్తి కులే చ జన్మ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |