శివ కులీర అష్టక స్తోత్రం

తవాస్యారాద్ధారః కతి మునివరాః కత్యపి సురాః
తపస్యా సన్నాహైః సుచిరమమనోవాక్పథచరైః.
అమీషాం కేషామప్యసులభమముష్మై పదమదాః
కులీరాయోదారం శివ తవ దయా సా బలవతీ.
అకర్తుం కర్తుం వా భువనమఖిలం యే కిల భవ-
న్త్యలం తే పాదాంతే పురహర వలంతే తవ సురాః.
కుటీరం కోటీరే త్వమహహ కులీరాయ కృతవాన్
భవాన్ విశ్వస్యేష్టే తవ పునరధీష్టే హి కరుణా.
తవారూఢో మౌలిం తదనధిగమవ్రీలనమితాం
చతుర్వక్త్రీం యస్త్వచ్చరణసవిధే పశ్యతి విధేః.
కులీరస్యాస్యాయం కులిశభృదలక్ష్య- శ్శివభవ-
ద్దయా సేయం త్వామప్యధరితవతీ కిం న కురూతాం.
శ్రుతిస్మృత్యభ్యాసో నయనిచయభూయః పరిచయః
తథా తత్తత్కర్మవ్యసనమపి శుష్కశ్రమకృతే.
త్వయి స్వాంతం లగ్నం న యది యది లగ్నం తదియతా
జితా కైవల్యశ్రీః పురహర కులీరోఽత్ర గమకః.
తపోభిః ప్రాగ్జన్మప్రకరపరినమ్రైః పురరిపో
తనౌ యస్యాం కస్యామపి స హి భవార్తిప్రతిభటః.
త్వయి స్యాద్ధీబంధస్తనురచరమా సైవ చరమా
కులీరో బ్రూతే తన్మహిమపథ- విద్వద్గురునయం.
ధియో ధానం నామ త్వయి శివ చిదానంద పరమో-
న్మిషత్సామ్రాజ్యశ్రీకురల- రభసాకర్షకుతుకం.
కులీరేణ జ్ఞాతం కథమనధిగమ్యం దివిషదాం
దయా తే స్వచ్ఛందా ప్రథయతి న కస్మై కిమథవా.
తదుచ్చత్వం నైచ్యం త్వితరదితి లోకాః శివ ముధా
వ్యవస్థామస్థానే విదధతి చ నందంతి చ మిథః.
కులీరస్త్వన్మౌలిస్థితి- మసులభామేత్య స భవత్-
కృపాముచ్చత్వం తద్విరహమపి నైచ్యం ప్రథయతి.
కులీరేశాఖ్యాతిర్గిరిశ- కృపయోచ్చైరుపహృతా
తవేయం భక్తాయోన్నతివితరణ శ్రీగమనికా.
భవద్భక్త్యున్మీలత్ఫల- గరిమటీకాస్థితిజుషా
కులీరస్య ఖ్యాత్యా జగతి సహచర్యా విహరతే.
కులీరేశస్తోత్రం త్వదనుపధికానుగ్రహభవం
పఠేయుర్యే నిత్యం శ్రృణుయురపి వా యే పునరిదం.
ప్రసాదాత్తే తేఽమీ విధుత దురితాస్త్వయ్యభిరతాః
భవేయుర్నిర్యత్నాధిగత- సకలాభీప్సితఫలాః.
కర్కటకచంద్రయోగః కర్కటకేశాన మూర్ధ్ని తే దృష్టః.
కారయ వృష్టిమమోఘాం వారయ వర్షోపరోధదుర్యోగం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

23.6K

Comments Telugu

hppa4
అద్భుత ఫీచర్లు 🌈 -మర్రిపూడి సుబ్బు

విశిష్టమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -సాయికుమార్

అందమైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -సీతారాం

ముచ్చటైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -చింతలపూడి రాజు

వేదధార ప్రభావం మార్పును తీసుకువచ్చింది. నా జీవితంలో పాజిటివిటీకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -V Venkatesh

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |