ദക്ഷിണാമൂർത്തി അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി

ഓം വിദ്യാരൂപിണേ നമഃ.
ഓം മഹായോഗിനേ നമഃ.
ഓം ശുദ്ധജ്ഞാനായ നമഃ.
ഓം പിനാകധൃതേ നമഃ.
ഓം രത്നാലങ്കാരസർവാംഗായ നമഃ.
ഓം രത്നമാലിനേ നമഃ.
ഓം ജടാധരായ നമഃ.
ഓം ഗംഗാധരായ നമഃ.
ഓം അചലവാസിനേ നമഃ.
ഓം മഹാജ്ഞാനിനേ നമഃ.
ഓം സമാധികൃതേ നമഃ.
ഓം അപ്രമേയായ നമഃ.
ഓം യോഗനിധയേ നമഃ.
ഓം താരകായ നമഃ.
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ.
ഓം ബ്രഹ്മരൂപിണേ നമഃ.
ഓം ജഗദ്വ്യാപിനേ നമഃ.
ഓം വിഷ്ണുമൂർതയേ നമഃ.
ഓം പുരാതനായ നമഃ.
ഓം ഉക്ഷവാഹായ നമഃ.
ഓം ചർമധാരിണേ നമഃ.
ഓം പീതാംബരവിഭൂഷണായ നമഃ.
ഓം മോക്ഷനിധയേ നമഃ.
ഓം മോക്ഷദായിനേ നമഃ.
ഓം ജ്ഞാനവാരിധയേ നമഃ.
ഓം വിദ്യാധാരിണേ നമഃ.
ഓം ശുക്ലതനവേ നമഃ.
ഓം വിദ്യാദായിനേ നമഃ.
ഓം ഗണാധിപായ നമഃ.
ഓം പാപസംഹർത്രേ നമഃ.
ഓം ശശിമൗലയേ നമഃ.
ഓം മഹാസ്വനായ നമഃ.
ഓം സാമപ്രിയായ നമഃ.
ഓം അവ്യയായ നമഃ.
ഓം സാധവേ നമഃ.
ഓം സർവവേദൈരലങ്കൃതായ നമഃ.
ഓം ഹസ്തേ വഹ്മിധാരകായ നമഃ.
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ.
ഓം മൃഗധാരിണേ നമഃ.
ഓം ശങ്കരായ നമഃ.
ഓം യജ്ഞനാഥായ നമഃ.
ഓം ക്രതുധ്വംസിനേ നമഃ.
ഓം യജ്ഞഭോക്ത്രേ നമഃ.
ഓം യമാന്തകായ നമഃ.
ഓം ഭക്തനുഗ്രഹമൂർതയേ നമഃ.
ഓം ഭക്തസേവ്യായ നമഃ.
ഓം വൃഷധ്വജായ നമഃ.
ഓം ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹായ നമഃ.
ഓം അക്ഷമാലാധരായ നമഃ.
ഓം ഹരായ നമഃ.
ഓം ത്രയീമൂർതയേ നമഃ.
ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ.
ഓം നാഗാരാജാലങ്കൃതായ നമഃ.
ഓം ശാന്തരൂപായ നമഃ.
ഓം മഹാജ്ഞാനിനേ നമഃ.
ഓം സർവലോകവിഭൂഷകായ നമഃ.
ഓം അർധനാരീശ്വരായ നമഃ.
ഓം ദേവായ നമഃ.
ഓം മുനിസേവ്യായ നമഃ.
ഓം സുരോത്തമായ നമഃ.
ഓം വ്യാഖ്യാനകാരകായ നമഃ.
ഓം ഭഗവതേ നമഃ.
ഓം അഗ്നിചന്ദ്രാർകലോചനായ നമഃ.
ഓം ജഗത്സ്രഷ്ട്രേ നമഃ.
ഓം ജഗദ്ഗോപ്ത്രേ നമഃ.
ഓം ജഗദ്ധ്വംസിനേ നമഃ.
ഓം ത്രിലോചനായ നമഃ.
ഓം ജഗദ്ഗുരവേ നമഃ.
ഓം മഹാദേവായ നമഃ.
ഓം മഹാനന്ദപരായണായ നമഃ.
ഓം ജടാധാരകായ നമഃ.
ഓം മഹായോഗവതേ നമഃ.
ഓം ജ്ഞാനമാലാലങ്കൃതായ നമഃ.
ഓം വ്യോമഗംഗാജലകൃതസ്നാനായ നമഃ.
ഓം ശുദ്ധസംയമ്യർചിതായ നമഃ.
ഓം തത്ത്വമൂർതയേ നമഃ.
ഓം മഹാസാരസ്വതപ്രദായ നമഃ.
ഓം വ്യോമമൂർതയേ നമഃ.
ഓം ഭക്താനാമിഷ്ടകാമഫലപ്രദായ നമഃ.
ഓം വരമൂർതയേ നമഃ.
ഓം ചിത്സ്വരൂപിണേ നമഃ.
ഓം തേജോമൂർതയേ നമഃ.
ഓം അനാമയായ നമഃ.
ഓം വേദവേദാംഗദർശനതത്ത്വജ്ഞായ നമഃ.
ഓം ചതുഃഷഷ്ടികലാനിധയേ നമഃ.
ഓം ഭവരോഗഭയഹർത്രേ നമഃ.
ഓം ഭക്താനാമഭയപ്രദായ നമഃ.
ഓം നീലഗ്രീവായ നമഃ.
ഓം ലലാടാക്ഷായ നമഃ.
ഓം ഗജചർമവിരാജിതായ നമഃ.
ഓം ജ്ഞാനദായ നമഃ.
ഓം കാമദായ നമഃ.
ഓം തപസ്വിനേ നമഃ.
ഓം വിഷ്ണുവല്ലഭായ നമഃ.
ഓം ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ.
ഓം സന്യാസിനേ നമഃ.
ഓം ഗൃഹസ്ഥായ നമഃ.
ഓം ആശ്രമകാരകായ നമഃ.
ഓം ശ്രീമതാം ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ.
ഓം സത്യരൂപായ നമഃ.
ഓം ദയാനിധയേ നമഃ.
ഓം യോഗപട്ടാഭിരാമായ നമഃ.
ഓം വീണാധാരിണേ നമഃ.
ഓം സുചേതനായ നമഃ.
ഓം മതിപ്രജ്ഞാസുധാരകായ നമഃ.
ഓം മുദ്രാപുസ്തകഹസ്തായ നമഃ.
ഓം വേതാലാദിപിശാചൗഘരാക്ഷസൗഘവിനാശകായ നമഃ.
ഓം സുരാർചിതായ നമഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

60.8K

Comments

bbduw

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |