ಶಿವ ಕುಲೀರ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ತವಾಸ್ಯಾರಾದ್ಧಾರಃ ಕತಿ ಮುನಿವರಾಃ ಕತ್ಯಪಿ ಸುರಾಃ
ತಪಸ್ಯಾ ಸನ್ನಾಹೈಃ ಸುಚಿರಮಮನೋವಾಕ್ಪಥಚರೈಃ.
ಅಮೀಷಾಂ ಕೇಷಾಮಪ್ಯಸುಲಭಮಮುಷ್ಮೈ ಪದಮದಾಃ
ಕುಲೀರಾಯೋದಾರಂ ಶಿವ ತವ ದಯಾ ಸಾ ಬಲವತೀ.
ಅಕರ್ತುಂ ಕರ್ತುಂ ವಾ ಭುವನಮಖಿಲಂ ಯೇ ಕಿಲ ಭವ-
ನ್ತ್ಯಲಂ ತೇ ಪಾದಾಂತೇ ಪುರಹರ ವಲಂತೇ ತವ ಸುರಾಃ.
ಕುಟೀರಂ ಕೋಟೀರೇ ತ್ವಮಹಹ ಕುಲೀರಾಯ ಕೃತವಾನ್
ಭವಾನ್ ವಿಶ್ವಸ್ಯೇಷ್ಟೇ ತವ ಪುನರಧೀಷ್ಟೇ ಹಿ ಕರುಣಾ.
ತವಾರೂಢೋ ಮೌಲಿಂ ತದನಧಿಗಮವ್ರೀಲನಮಿತಾಂ
ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರೀಂ ಯಸ್ತ್ವಚ್ಚರಣಸವಿಧೇ ಪಶ್ಯತಿ ವಿಧೇಃ.
ಕುಲೀರಸ್ಯಾಸ್ಯಾಯಂ ಕುಲಿಶಭೃದಲಕ್ಷ್ಯ- ಶ್ಶಿವಭವ-
ದ್ದಯಾ ಸೇಯಂ ತ್ವಾಮಪ್ಯಧರಿತವತೀ ಕಿಂ ನ ಕುರೂತಾಂ.
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತ್ಯಭ್ಯಾಸೋ ನಯನಿಚಯಭೂಯಃ ಪರಿಚಯಃ
ತಥಾ ತತ್ತತ್ಕರ್ಮವ್ಯಸನಮಪಿ ಶುಷ್ಕಶ್ರಮಕೃತೇ.
ತ್ವಯಿ ಸ್ವಾಂತಂ ಲಗ್ನಂ ನ ಯದಿ ಯದಿ ಲಗ್ನಂ ತದಿಯತಾ
ಜಿತಾ ಕೈವಲ್ಯಶ್ರೀಃ ಪುರಹರ ಕುಲೀರೋಽತ್ರ ಗಮಕಃ.
ತಪೋಭಿಃ ಪ್ರಾಗ್ಜನ್ಮಪ್ರಕರಪರಿನಮ್ರೈಃ ಪುರರಿಪೋ
ತನೌ ಯಸ್ಯಾಂ ಕಸ್ಯಾಮಪಿ ಸ ಹಿ ಭವಾರ್ತಿಪ್ರತಿಭಟಃ.
ತ್ವಯಿ ಸ್ಯಾದ್ಧೀಬಂಧಸ್ತನುರಚರಮಾ ಸೈವ ಚರಮಾ
ಕುಲೀರೋ ಬ್ರೂತೇ ತನ್ಮಹಿಮಪಥ- ವಿದ್ವದ್ಗುರುನಯಂ.
ಧಿಯೋ ಧಾನಂ ನಾಮ ತ್ವಯಿ ಶಿವ ಚಿದಾನಂದ ಪರಮೋ-
ನ್ಮಿಷತ್ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶ್ರೀಕುರಲ- ರಭಸಾಕರ್ಷಕುತುಕಂ.
ಕುಲೀರೇಣ ಜ್ಞಾತಂ ಕಥಮನಧಿಗಮ್ಯಂ ದಿವಿಷದಾಂ
ದಯಾ ತೇ ಸ್ವಚ್ಛಂದಾ ಪ್ರಥಯತಿ ನ ಕಸ್ಮೈ ಕಿಮಥವಾ.
ತದುಚ್ಚತ್ವಂ ನೈಚ್ಯಂ ತ್ವಿತರದಿತಿ ಲೋಕಾಃ ಶಿವ ಮುಧಾ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಮಸ್ಥಾನೇ ವಿದಧತಿ ಚ ನಂದಂತಿ ಚ ಮಿಥಃ.
ಕುಲೀರಸ್ತ್ವನ್ಮೌಲಿಸ್ಥಿತಿ- ಮಸುಲಭಾಮೇತ್ಯ ಸ ಭವತ್-
ಕೃಪಾಮುಚ್ಚತ್ವಂ ತದ್ವಿರಹಮಪಿ ನೈಚ್ಯಂ ಪ್ರಥಯತಿ.
ಕುಲೀರೇಶಾಖ್ಯಾತಿರ್ಗಿರಿಶ- ಕೃಪಯೋಚ್ಚೈರುಪಹೃತಾ
ತವೇಯಂ ಭಕ್ತಾಯೋನ್ನತಿವಿತರಣ ಶ್ರೀಗಮನಿಕಾ.
ಭವದ್ಭಕ್ತ್ಯುನ್ಮೀಲತ್ಫಲ- ಗರಿಮಟೀಕಾಸ್ಥಿತಿಜುಷಾ
ಕುಲೀರಸ್ಯ ಖ್ಯಾತ್ಯಾ ಜಗತಿ ಸಹಚರ್ಯಾ ವಿಹರತೇ.
ಕುಲೀರೇಶಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ವದನುಪಧಿಕಾನುಗ್ರಹಭವಂ
ಪಠೇಯುರ್ಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೃಣುಯುರಪಿ ವಾ ಯೇ ಪುನರಿದಂ.
ಪ್ರಸಾದಾತ್ತೇ ತೇಽಮೀ ವಿಧುತ ದುರಿತಾಸ್ತ್ವಯ್ಯಭಿರತಾಃ
ಭವೇಯುರ್ನಿರ್ಯತ್ನಾಧಿಗತ- ಸಕಲಾಭೀಪ್ಸಿತಫಲಾಃ.
ಕರ್ಕಟಕಚಂದ್ರಯೋಗಃ ಕರ್ಕಟಕೇಶಾನ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ತೇ ದೃಷ್ಟಃ.
ಕಾರಯ ವೃಷ್ಟಿಮಮೋಘಾಂ ವಾರಯ ವರ್ಷೋಪರೋಧದುರ್ಯೋಗಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |