Special - Vidya Ganapathy Homa - 26, July, 2024

Seek blessings from Vidya Ganapathy for academic excellence, retention, creative inspiration, focus, and spiritual enlightenment.

Click here to participate

ഗുരു തോടക സ്തോത്രം

സ്മിതനിർജിതകുന്ദസുമം ഹ്യസമം
മുഖധൂതസുധാംശുമദം ശമദം.
സുഖരൂപപരാത്മരതം നിരതം
ശ്രിതകല്പതരും പ്രണമാമി ഗുരും.
ജലബുദ്ബുദവത് ക്ഷണഭംഗയുതേ
മലമൂത്രവസാസഹിതേ വപുഷി.
കുരുതേഽഭിമതിം ഹൃദയം ഹി മുധാ
ലഘു വാരയ ദേശിക താം ദയയാ.
ധൃതദണ്ഡകമണ്ഡലുജാപസരം
സതതം ഹൃദയേ ശശിഖണ്ഡധരം.
ദധതം നമതാം വൃജിനൗഘഹരം
ദദതം പ്രതിഭാം പ്രണമാമി ഗുരും.
കരണാനി സമാനി ഭവന്തി കദാ
തരണം നു കഥം ഭവവാരിനിധേഃ.
ശരണം മമ നാസ്തി ഗുരോ ത്വദൃതേ
നിരുപാധികൃപാജലധേഽവ ജവാത്.
ചരിതം ന മയേഷദപീഹ ശുഭം
ഭരിതം ജഠരം ബഹുധാഽഘചയാത്.
ഛുരിതം ഹൃദയം നിതരാം തമസാ
ത്വരിതം വിമലം തനു തദ്ഗുരുരാട്.
ഗലിതേഽപഘനേ പലിതേഽപി ശിര-
സ്യലിതം മമ ദേശിക നൈവ ഹൃദാ.
തവ പാദപയോജയുഗേ നു കദാ
നിരതം നിരതം പ്രലഭേത മുദം.
കരുണാർദ്രവിലോചന മോചയ മാം
ഭവബന്ധനതോ ബഹുധാ വ്യഥിതം.
ക്വഥിതം പ്രതിഘാദികൃശാനുവശാത്
കരുണാരസസേചനതോഽവ ഗുരോ.
ശിവ ഏവ ഭവാനിതി മേ ധിഷണാ
ഹ്യുദപദ്യത ദേശിക ചേന്ന തഥാ.
സകലം ജഗദപ്യവബുധ്യതി തേ
സമതാം സകലേഷ്വപി തത്തു കഥം.
വിഷയേഷു സദാ രമതേ ഹൃദയം
വിഷതുല്യധിയം ദിശ തത്ര ഗുരോ.
ലഷിതത്വദപാംഗഝരീ പ്രസരത്വ-
ചിരാന്മയി ബന്ധവിനാശകരീ.
സദസന്മതിരേവ ന മേഽസ്തി ഗുരോ
വിരതിം പ്രതി സാ കരണം ഗദിതാ.
വിരതിഃ ക്വ നു മേ വിഷയാശഹൃദഃ
കഥമാപ്നുവ ഏവ വിമുക്തിപഥം.
ബ്രുവതേ നിഗമാ ബഹുവാരമിദം
ജഗദഭ്രതലാദിസദൃക്ഷമിതി.
മമ താദൃശധീഃ സമുദേതി കദാ
വദ ദേശിക മേഽംഘ്രിജുഷേ കൃപയാ.
ജനനീ ജനകഃ സുതദാരമുഖാഃ
സ്വഹിതായ ലഷന്തി സദാ മനുജം.
ഗുരുരേവ ലഷത്യഖിലസ്യ ഹിതം
തദഹം തവ പാദയുഗം ശ്രിതവാൻ.
മദമോഹമുഖാന്തരശത്രുഗൃഹം
ദമശാന്തിവിരക്തിസുഹൃദ്രഹിതം.
കഥമേനമവേർഭവസാഗരതഃ
കിമസാധ്യമിദം വദ ദേശിക തേ.
ധുനുഷേഽഘചയം പദനന്തൃനൃണാം
തനുഷേ ഭവികം സകൃദീക്ഷണതഃ.
ജനുഷേ സദസച്ച യഥാ ന ഭവേൻ
മമ കർമ തഥാ കുരു ദേശികരാട്.
സമവാപ്യ സുദുർലഭവിപ്രജനു-
ര്യതിതാമപി കോ നു ജനോ മദൃതേ.
വ്യവഹാരവശത്വമുപൈതി ഗുരോ
ഗതിരേവ ന മേ തവ പാദമൃതേ.
ഉദദീധര ഏവ ബഹൂന്മനുജാൻ
കൃപയാ ഭവസാഗരമധ്യഗതാൻ.
കിമയം തവ ഭാരതീ ലോകഗുരോ
ന ഹി ഭൂഭൃദഹേരണുരസ്തി ഭരഃ.
ദമുനാ യമുനാജനകശ്ച വിധു-
ര്മിലിതാഃ ശതശോഽപി ന ശക്നുവതേ.
യദപാകരണേ തദചിത്തിമിരം
ത്വമപാകുരുഷേ വചസൈവ ഗുരോ.
ഗുരുശങ്കരനിർമിതഭാഷ്യസുധാ
സരിദീശനിമജ്ജനതൃപ്തമിമം.
പ്രവിധായ ഗുരോ ഭവവാരിനിധേ-
ര്ലഘു താരയ മാം കരുണാർദ്രദൃശാ.
പദനമ്രജനൗഘപുമർഥകരീ
പ്രബലാഘസമുദ്രനിമഗ്നതരീ.
മയി ദേശിക തേ ശ്രുതിമൂർധചരീ
പ്രസരേന്നു കദാ സുകടാക്ഷഝരീ.
ബഹുജന്മശതാർജിതപുണ്യവശാദ്
ഭവദീയദയാ സമവാപി മയാ.
ഭവബന്ധനതോ ന ബിഭേമി ഗുരോ
കരണീയമപീഹ ന മേഽസ്ത്യപരം.
സ്വരേവഽഘഗിരേർഭജതാം ദിവിഷത്
തരവേ പ്രതിഭാജിതഗോഗുരവേ.
പുരവൈരിപദാബ്ജനിവിഷ്ടഹൃദേ
കരവൈ പ്രണതിം ജഗതീഗുരവേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

51.4K
1.2K

Comments Malayalam

h8eGs
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |