ಸಂತಾನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪಾರ್ವತೀಸಹಿತಂ ಸ್ಕಂದನಂದಿವಿಘ್ನೇಶಸಂಯುತಂ.
ಚಿಂತಯಾಮಿ ಹೃದಾಕಾಶೇ ಭಜತಾಂ ಪುತ್ರದಂ ಶಿವಂ.
ಭಗವನ್ ರುದ್ರ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಭೂತದಯಾಪರ.
ಅನಾಥನಾಥ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ಮಮ ಪ್ರಭೋ.
ರುದ್ರ ಶಂಭೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ನೀಲಕಂಠ ಮಹೇಶ್ವರ.
ಪೂರ್ವಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಪೋಹ್ಯ ತನಯಂ ದಿಶ.
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲಕೂಟವಿಷಾಶನ.
ಮಮ ಸಂಚಿತಪಾಪಸ್ಯ ಲಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಸುತಂ ದಿಶ.
ತ್ರಿಪುರಾರೇ ಕ್ರತುಧ್ವಂಸಿನ್ ಕಾಮಾರಾತೇ ವೃಷಧ್ವಜ.
ಕೃಪಯಾ ಮಯಿ ದೇವೇಶ ಸುಪುತ್ರಾನ್ ದೇಹಿ ಮೇ ಬಹೂನ್.
ಅಂಧಕಾರೇ ವೃಷಾರೂಢ ಚಂದ್ರವಹ್ನ್ಯರ್ಕಲೋಚನ.
ಭಕ್ತೇ ಮಯಿ ಕೃಪಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಂತಾನಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ.
ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾವಾಸ ಪಾರ್ವತೀಸ್ಕಂದಸಂಯುತ.
ಮಮ ಪುತ್ರಂ ಚ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಚಾಽಽಶು ದೇಹಿ ಭೋಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |