సంతాన పరమేశ్వర స్తోత్రం

పార్వతీసహితం స్కందనందివిఘ్నేశసంయుతం.
చింతయామి హృదాకాశే భజతాం పుత్రదం శివం.
భగవన్ రుద్ర సర్వేశ సర్వభూతదయాపర.
అనాథనాథ సర్వజ్ఞ పుత్రం దేహి మమ ప్రభో.
రుద్ర శంభో విరూపాక్ష నీలకంఠ మహేశ్వర.
పూర్వజన్మకృతం పాపం వ్యపోహ్య తనయం దిశ.
చంద్రశేఖర సర్వజ్ఞ కాలకూటవిషాశన.
మమ సంచితపాపస్య లయం కృత్వా సుతం దిశ.
త్రిపురారే క్రతుధ్వంసిన్ కామారాతే వృషధ్వజ.
కృపయా మయి దేవేశ సుపుత్రాన్ దేహి మే బహూన్.
అంధకారే వృషారూఢ చంద్రవహ్న్యర్కలోచన.
భక్తే మయి కృపాం కృత్వా సంతానం దేహి మే ప్రభో.
కైలాసశిఖరావాస పార్వతీస్కందసంయుత.
మమ పుత్రం చ సత్కీర్తిమైశ్వర్యం చాఽఽశు దేహి భోః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

గజానన స్తోత్రం

గజానన స్తోత్రం

గణేశ హేరంబ గజాననేతి మహోదర స్వానుభవప్రకాశిన్। వరిష్ఠ సిద్ధిప్రియ బుద్ధినాథ వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః। అనేకవిఘ్నాంతక వక్రతుండ స్వసంజ్ఞవాసింశ్చ చతుర్భుజేతి। కవీశ దేవాంతకనాశకారిన్ వదంతమేవం త్యజత ప్రభీతాః। మహేశసూనో గజదైత్యశత్రో వరేణ్యసూనో వికట త్రినేత్ర। పరేశ పృ

Click here to know more..

కృష్ణ ఆశ్రయ స్తోత్రం

కృష్ణ ఆశ్రయ స్తోత్రం

సర్వమార్గేషు నష్టేషు కలౌ చ ఖలధర్మిణి. పాషండప్రచురే లోకే కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ. మ్లేచ్ఛాక్రాంతేషు దేశేషు పాపైకనిలయేషు చ. సత్పీడావ్యగ్రలోకేషు కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ. గంగాదితీర్థవర్యేషు దుష్టైరేవావృతేష్విహ. తిరోహితాధిదైవేషు కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ. అహంకారవిమూఢేషు సత్సు పాపాను

Click here to know more..

శివపురాణం - Part 2

శివపురాణం - Part 2

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |