ರಸೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರ

ರಮ್ಯಾಯ ರಾಕಾಪತಿಶೇಖರಾಯ
ರಾಜೀವನೇತ್ರಾಯ ರವಿಪ್ರಭಾಯ.
ರಾಮೇಶವರ್ಯಾಯ ಸುಬುದ್ಧಿದಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ರೇಫಾಯ ರಸೇಶ್ವರಾಯ.
ಸೋಮಾಯ ಗಂಗಾತಟಸಂಗತಾಯ
ಶಿವಾಜಿರಾಜೇನ ವಿವಂದಿತಾಯ.
ದೀಪಾದ್ಯಲಂಕಾರಕೃತಿಪ್ರಿಯಾಯ
ನಮಃ ಸಕಾರಾಯ ರಸೇಶ್ವರಾಯ.
ಜಲೇನ ದುಗ್ಧೇನ ಚ ಚಂದನೇನ
ದಧ್ನಾ ಫಲಾನಾಂ ಸುರಸಾಮೃತೈಶ್ಚ.
ಸದಾಽಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ಶಿವಪ್ರದಾಯ
ನಮೋ ವಕಾರಾಯ ರಸೇಶ್ವರಾಯ.
ಭಕ್ತೈಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಿಸೇವಿತಾಯ
ಭಕ್ತಸ್ಯ ದುಃಖಸ್ಯ ವಿಶೋಧಕಾಯ.
ಭಕ್ತಾಭಿಲಾಷಾಪರಿದಾಯಕಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ರೇಫಾಯ ರಸೇಶ್ವರಾಯ.
ನಾಗೇನ ಕಂಠೇ ಪರಿಭೂಷಿತಾಯ
ರಾಗೇನ ರೋಗಾದಿವಿನಾಶಕಾಯ.
ಯಾಗಾದಿಕಾರ್ಯೇಷು ವರಪ್ರದಾಯ
ನಮೋ ಯಕಾರಾಯ ರಸೇಶ್ವರಾಯ.
ಪಠೇದಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಹರ್ನಿಶಂ ಯೋ
ರಸೇಶ್ವರಂ ದೇವವರಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ.
ಸ ದೀರ್ಘಮಾಯುರ್ಲಭತೇ ಮನುಷ್ಯೋ
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಾಂಲ್ಲಭತೇ ಚ ಮೋಕ್ಷಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |