రసేశ్వర పంచాక్షర స్తోత్రం

రమ్యాయ రాకాపతిశేఖరాయ
రాజీవనేత్రాయ రవిప్రభాయ.
రామేశవర్యాయ సుబుద్ధిదాయ
నమోఽస్తు రేఫాయ రసేశ్వరాయ.
సోమాయ గంగాతటసంగతాయ
శివాజిరాజేన వివందితాయ.
దీపాద్యలంకారకృతిప్రియాయ
నమః సకారాయ రసేశ్వరాయ.
జలేన దుగ్ధేన చ చందనేన
దధ్నా ఫలానాం సురసామృతైశ్చ.
సదాఽభిషిక్తాయ శివప్రదాయ
నమో వకారాయ రసేశ్వరాయ.
భక్తైస్తు భక్త్యా పరిసేవితాయ
భక్తస్య దుఃఖస్య విశోధకాయ.
భక్తాభిలాషాపరిదాయకాయ
నమోఽస్తు రేఫాయ రసేశ్వరాయ.
నాగేన కంఠే పరిభూషితాయ
రాగేన రోగాదివినాశకాయ.
యాగాదికార్యేషు వరప్రదాయ
నమో యకారాయ రసేశ్వరాయ.
పఠేదిదం స్తోత్రమహర్నిశం యో
రసేశ్వరం దేవవరం ప్రణమ్య.
స దీర్ఘమాయుర్లభతే మనుష్యో
ధర్మార్థకామాంల్లభతే చ మోక్షం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |