ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ

ಹ್ರೀಮತ್ಯಾ ಶಿವಯಾ ವಿರಾಣ್ಮಯಮಜಂ ಹೃತ್ಪಂಕಜಸ್ಥಂ ಸದಾ
ಹ್ರೀಣಾನಾ ಶಿವಕೀರ್ತನೇ ಹಿತಕರಂ ಹೇಲಾಹೃದಾ ಮಾನಿನಾಂ.
ಹೋಬೇರಾದಿಸುಗಂಧ- ವಸ್ತುರುಚಿರಂ ಹೇಮಾದ್ರಿಬಾಣಾಸನಂ
ಹ್ರೀಂಕಾರಾದಿಕಪಾದಪೀಠಮಮಲಂ ಹೃದ್ಯಂ ನಟೇಶಂ ಭಜೇ.
ಶ್ರೀಮಜ್ಜ್ಞಾನಸಭಾಂತರೇ ಪ್ರವಿಲಸಚ್ಛ್ರೀಪಂಚವರ್ಣಾಕೃತಿ
ಶ್ರೀವಾಣೀವಿನುತಾಪದಾನನಿಚಯಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇನಾರ್ಚಿತಂ.
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮನುಮೋದಿನಂ ಶ್ರಿತಜನಶ್ರೀದಾಯಕಂ ಶ್ರೀಧರಂ
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂತರವಾಸಿನಂ ಶಿವಮಹಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಟೇಶಂ ಭಜೇ.
ನವ್ಯಾಂಭೋಜಮುಖಂ ನಮಜ್ಜನನಿಧಿಂ ನಾರಾಯಣೇನಾರ್ಚಿತಂ
ನಾಕೌಕೋನಗರೀನಟೀಲಸಿತಕಂ ನಾಗಾದಿನಾಲಂಕೃತಂ.
ನಾನಾರೂಪಕನರ್ತನಾದಿಚತುರಂ ನಾಲೀಕಜಾನ್ವೇಷಿತಂ
ನಾದಾತ್ಮಾನಮಹಂ ನಗೇಂದ್ರತನ್ಯಾನಾಥಂ ನಟೇಶಂ ಭಜೇ.
ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಮಧುವೈರಿಮಾರ್ಗಿತಪದಂ ಮದ್ವಂಶನಾಥಂ ಪ್ರಭುಂ
ಮಾರಾತೀತಮತೀವ ಮಂಜುವಪುಷಂ ಮಂದಾರಗೌರಪ್ರಭಂ.
ಮಾಯಾತೀತಮಶೇಷಮಂಗಲನಿಧಿಂ ಮದ್ಭಾವನಾಭಾವಿತಂ
ಮಧ್ಯೇವ್ಯೋಮಸಭಾ- ಗುಹಾಂತಮಖಿಲಾಕಾಶಂ ನಟೇಶಂ ಭಜೇ.
ಶಿಷ್ಟೈಃ ಪೂಜಿತಪಾದುಕಂ ಶಿವಕರಂ ಶೀತಾಂಶುರೇಖಾಧರಂ
ಶಿಲ್ಪಂ ಭಕ್ತಜನಾವನೇ ಶಿಥಿಲಿತಾಘೌಘಂ ಶಿವಾಯಾಃ ಪ್ರಿಯಂ.
ಶಿಕ್ಷಾರಕ್ಷಣಮಂಬುಜಾಸನ- ಶಿರಃಸಂಹಾರಶೀಲಪ್ರಭುಂ
ಶೀತಾಪಾಂಗವಿಲೋಚನಂ ಶಿವಮಹಂ ಶ್ರೀಮನಟೇಶಂ ಭಜೇ.
ವಾಣೀವಲ್ಲಭ- ವಂದ್ಯವೈಭವಯುತಂ ವಂದಾರುಚಿಂತಾಮಣಿಂ
ವಾತಾಶಾಧಿಪಭೂಷಣಂ ಪರಕೃಪಾವಾರಾನ್ನಿಧಿಂ ಯೋಗಿನಾಂ.
ವಾಂಛಾಪೂರ್ತಿಕರಂ ಬಲಾರಿವಿನುತಂ ವಾಹೀಕೃತಾಮ್ನಾಯಕಂ
ವಾಮಂಗಾತ್ತವರಾಂಗನಂ ಮಮ ಹೃದಾವಾಸಂ ನಟೇಶಂ ಭಜೇ.
ಯಕ್ಷಾಧೀಶಸಖಂ ಯಮಪ್ರಮಥನಂ ಯಾಮಿನ್ಯಧೀಶಾಸನಂ
ಯಜ್ಞಧ್ವಂಸಕರಂ ಯತೀಂದ್ರವಿನುತಂ ಯಜ್ಞಕ್ರಿಯಾದೀಶ್ವರಂ.
ಯಾಜ್ಯಂ ಯಾಜಕರೂಪಿಣಂ ಯಮಧನೈರ್ಯತ್ನೋಪಲಭ್ಯಾಂಘ್ರಿಕಂ
ವಾಜೀಭೂತವೃಷಂ ಸದಾ ಹೃದಿ ಮಮಾಯತ್ತಂ ನಟೇಶಂ ಭಜೇ.
ಮಾಯಾಶ್ರೀವಿಲಸಚ್ಚಿದಂಬರ- ಮಹಾಪಂಚಾಕ್ಷರೈರಂಕಿತಾನ್
ಶ್ಲೋಕಾನ್ ಸಪ್ತ ಪಠಂತಿ ಯೇಽನುದಿವಸಂ ಚಿಂತಾಮಣೀನಾಮಕಾನ್.
ತೇಷಾಂ ಭಾಗ್ಯಮನೇಕಮಾಯುರಧಿಕಾನ್ ವಿದ್ವದ್ವರಾನ್ ಸತ್ಸುತಾನ್
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮಸೌ ದದಾತಿ ಸಹಸಾ ಶ್ರೀಮತ್ಸಭಾಧೀಶ್ವರಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

64.6K

Comments Kannada

kivs2
ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ -ಅಂಬಿಕಾ ಶರ್ಮಾ

ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೊನ್ನಿನ ಮುಟ್ಟು -ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ತೇಜಸ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಶಿಲ್ಪಾ ನಾಯಕ್

ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ಪೃಥ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |