నటరాజ స్తోత్రం

హ్రీమత్యా శివయా విరాణ్మయమజం హృత్పంకజస్థం సదా
హ్రీణానా శివకీర్తనే హితకరం హేలాహృదా మానినాం.
హోబేరాదిసుగంధ- వస్తురుచిరం హేమాద్రిబాణాసనం
హ్రీంకారాదికపాదపీఠమమలం హృద్యం నటేశం భజే.
శ్రీమజ్జ్ఞానసభాంతరే ప్రవిలసచ్ఛ్రీపంచవర్ణాకృతి
శ్రీవాణీవినుతాపదాననిచయం శ్రీవల్లభేనార్చితం.
శ్రీవిద్యామనుమోదినం శ్రితజనశ్రీదాయకం శ్రీధరం
శ్రీచక్రాంతరవాసినం శివమహం శ్రీమన్నటేశం భజే.
నవ్యాంభోజముఖం నమజ్జననిధిం నారాయణేనార్చితం
నాకౌకోనగరీనటీలసితకం నాగాదినాలంకృతం.
నానారూపకనర్తనాదిచతురం నాలీకజాన్వేషితం
నాదాత్మానమహం నగేంద్రతన్యానాథం నటేశం భజే.
మధ్యస్థం మధువైరిమార్గితపదం మద్వంశనాథం ప్రభుం
మారాతీతమతీవ మంజువపుషం మందారగౌరప్రభం.
మాయాతీతమశేషమంగలనిధిం మద్భావనాభావితం
మధ్యేవ్యోమసభా- గుహాంతమఖిలాకాశం నటేశం భజే.
శిష్టైః పూజితపాదుకం శివకరం శీతాంశురేఖాధరం
శిల్పం భక్తజనావనే శిథిలితాఘౌఘం శివాయాః ప్రియం.
శిక్షారక్షణమంబుజాసన- శిరఃసంహారశీలప్రభుం
శీతాపాంగవిలోచనం శివమహం శ్రీమనటేశం భజే.
వాణీవల్లభ- వంద్యవైభవయుతం వందారుచింతామణిం
వాతాశాధిపభూషణం పరకృపావారాన్నిధిం యోగినాం.
వాంఛాపూర్తికరం బలారివినుతం వాహీకృతామ్నాయకం
వామంగాత్తవరాంగనం మమ హృదావాసం నటేశం భజే.
యక్షాధీశసఖం యమప్రమథనం యామిన్యధీశాసనం
యజ్ఞధ్వంసకరం యతీంద్రవినుతం యజ్ఞక్రియాదీశ్వరం.
యాజ్యం యాజకరూపిణం యమధనైర్యత్నోపలభ్యాంఘ్రికం
వాజీభూతవృషం సదా హృది మమాయత్తం నటేశం భజే.
మాయాశ్రీవిలసచ్చిదంబర- మహాపంచాక్షరైరంకితాన్
శ్లోకాన్ సప్త పఠంతి యేఽనుదివసం చింతామణీనామకాన్.
తేషాం భాగ్యమనేకమాయురధికాన్ విద్వద్వరాన్ సత్సుతాన్
సర్వాభీష్టమసౌ దదాతి సహసా శ్రీమత్సభాధీశ్వరః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

92.7K

Comments Telugu

hhwi6
అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

విశిష్టమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -సాయికుమార్

శ్రేష్ఠమైన వెబ్‌సైట్ -రాహుల్

🙏 చాలా సమాచారభరితమైన వెబ్‌సైట్ -వేంకటేష్

అద్భుత ఫీచర్లు 🌈 -మర్రిపూడి సుబ్బు

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |