మార్గబంధు స్తోత్రం

శంభో మహాదేవ దేవ| శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో| శంభో మహాదేవ దేవ|
భాలావనమ్రత్కిరీటం, భాలనేత్రార్చిషా దగ్ధపంచేషుకీటం|
శూలాహతారాతికూటం, శుద్ధమర్ధేందుచూడం భజే మార్గబంధుం.
శంభో మహాదేవ దేవ| శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో| శంభో మహాదేవ దేవ|
అంగే విరాజద్భుజంగం, అభ్రగంగాతరంగాభిరామోత్తమాంగం.
ఓంకారవాటీకురంగం, సిద్ధసంసేవితాంఘ్రిం భజే మార్గబంధుం.
శంభో మహాదేవ దేవ| శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో| శంభో మహాదేవ దేవ|
నిత్యం చిదానందరూపం, నిహ్నుతాశేషలోకేశవైరిప్రతాపం .
కార్తస్వరాంగేంద్రచాపం, కృత్తివాసం భజే దివ్యసన్మార్గబంధుం|
శంభో మహాదేవ దేవ| శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో| శంభో మహాదేవ దేవ|
కందర్పదర్పఘ్నమీశం, కాలకంఠం మహేశం మహావ్యోమకేశం.
కుందాభదంతం సురేశం, కోటిసూర్యప్రకాశం భజే మార్గబంధుం.
శంభో మహాదేవ దేవ| శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో| శంభో మహాదేవ దేవ|
మందారభూతేరుదారం, మందరాగేంద్రసారం మహాగౌర్యదూరం.
సిందూరదూరప్రచారం, సింధురాజాతిధీరం భజే మార్గబంధుం.
శంభో మహాదేవ దేవ| శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో| శంభో మహాదేవ దేవ|
అప్పయ్యయజ్వేంద్రగీతం, స్తోత్రరాజం పఠేద్యస్తు భక్త్యా ప్రయాణే.
తస్యార్థసిద్ధిం విధత్తే మార్గమధ్యేఽభయం చాఽశుతోషో మహేశః.
శంభో మహాదేవ దేవ| శివ శంభో మహాదేవ దేవేశ శంభో| శంభో మహాదేవ దేవ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

53.9K

Comments

wyy75
Glorious! 🌟✨ -user_tyi8

Thanking you for spreading knowledge selflessly -Purushottam Ojha

Marvelous! 💯❤️ -Keshav Divakar

Thank u -User_se89xj

🌟 Vedadhara is enlightning us with the hiden gems of Hindu scriptures! 🙏📚 -Aditya Kumar

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |