மார்கபந்து ஸ்தோத்திரம்

ஶம்போ மஹாதேவ தேவ| ஶிவ ஶம்போ மஹாதேவ தேவேஶ ஶம்போ| ஶம்போ மஹாதேவ தேவ|
பாலாவனம்ரத்கிரீடம், பாலநேத்ரார்சிஷா தக்தபஞ்சேஷுகீடம்|
ஶூலாஹதாராதிகூடம், ஶுத்தமர்தேந்துசூடம் பஜே மார்கபந்தும்.
ஶம்போ மஹாதேவ தேவ| ஶிவ ஶம்போ மஹாதேவ தேவேஶ ஶம்போ| ஶம்போ மஹாதேவ தேவ|
அங்கே விராஜத்புஜங்கம், அப்ரகங்காதரங்காபிராமோத்தமாங்கம்.
ஓங்காரவாடீகுரங்கம், ஸித்தஸம்ஸேவிதாங்க்ரிம் பஜே மார்கபந்தும்.
ஶம்போ மஹாதேவ தேவ| ஶிவ ஶம்போ மஹாதேவ தேவேஶ ஶம்போ| ஶம்போ மஹாதேவ தேவ|
நித்யம் சிதானந்தரூபம், நிஹ்னுதாஶேஷலோகேஶவைரிப்ரதாபம் .
கார்தஸ்வராங்கேந்த்ரசாபம், க்ருத்திவாஸம் பஜே திவ்யஸன்மார்கபந்தும்|
ஶம்போ மஹாதேவ தேவ| ஶிவ ஶம்போ மஹாதேவ தேவேஶ ஶம்போ| ஶம்போ மஹாதேவ தேவ|
கந்தர்பதர்பக்னமீஶம், காலகண்டம் மஹேஶம் மஹாவ்யோமகேஶம்.
குந்தாபதந்தம் ஸுரேஶம், கோடிஸூர்யப்ரகாஶம் பஜே மார்கபந்தும்.
ஶம்போ மஹாதேவ தேவ| ஶிவ ஶம்போ மஹாதேவ தேவேஶ ஶம்போ| ஶம்போ மஹாதேவ தேவ|
மந்தாரபூதேருதாரம், மந்தராகேந்த்ரஸாரம் மஹாகௌர்யதூரம்.
ஸிந்தூரதூரப்ரசாரம், ஸிந்துராஜாதிதீரம் பஜே மார்கபந்தும்.
ஶம்போ மஹாதேவ தேவ| ஶிவ ஶம்போ மஹாதேவ தேவேஶ ஶம்போ| ஶம்போ மஹாதேவ தேவ|
அப்பய்யயஜ்வேந்த்ரகீதம், ஸ்தோத்ரராஜம் படேத்யஸ்து பக்த்யா ப்ரயாணே.
தஸ்யார்தஸித்திம் விதத்தே மார்கமத்யே(அ)பயம் சா(அ)ஶுதோஷோ மஹேஶ꞉.
ஶம்போ மஹாதேவ தேவ| ஶிவ ஶம்போ மஹாதேவ தேவேஶ ஶம்போ| ஶம்போ மஹாதேவ தேவ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

56.2K

Comments Tamil

nhpGj
மிகவும் பயனுள்ள இணையதளம் 😊 -ஆதி

அறிவாற்றலை மேம்படுத்தும் இணையதளம் 📖 -மஞ்சுளா

தகவல் நிறைந்த இணையதளம் -சுப்பிரமணியன்

சிறந்த கட்டுரைகள் கொண்ட இணையதளம் -user_xhdy

மகிழ்ச்சியளிக்கும் வலைத்தளம் 😊 -பாஸ்கரன்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |