ಮಾರ್ಗಬಂಧು ಸ್ತೋತ್ರ

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ| ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ| ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ|
ಭಾಲಾವನಮ್ರತ್ಕಿರೀಟಂ, ಭಾಲನೇತ್ರಾರ್ಚಿಷಾ ದಗ್ಧಪಂಚೇಷುಕೀಟಂ|
ಶೂಲಾಹತಾರಾತಿಕೂಟಂ, ಶುದ್ಧಮರ್ಧೇಂದುಚೂಡಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ.
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ| ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ| ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ|
ಅಂಗೇ ವಿರಾಜದ್ಭುಜಂಗಂ, ಅಭ್ರಗಂಗಾತರಂಗಾಭಿರಾಮೋತ್ತಮಾಂಗಂ.
ಓಂಕಾರವಾಟೀಕುರಂಗಂ, ಸಿದ್ಧಸಂಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ.
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ| ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ| ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ|
ನಿತ್ಯಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ, ನಿಹ್ನುತಾಶೇಷಲೋಕೇಶವೈರಿಪ್ರತಾಪಂ .
ಕಾರ್ತಸ್ವರಾಂಗೇಂದ್ರಚಾಪಂ, ಕೃತ್ತಿವಾಸಂ ಭಜೇ ದಿವ್ಯಸನ್ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ|
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ| ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ| ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ|
ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಘ್ನಮೀಶಂ, ಕಾಲಕಂಠಂ ಮಹೇಶಂ ಮಹಾವ್ಯೋಮಕೇಶಂ.
ಕುಂದಾಭದಂತಂ ಸುರೇಶಂ, ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ.
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ| ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ| ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ|
ಮಂದಾರಭೂತೇರುದಾರಂ, ಮಂದರಾಗೇಂದ್ರಸಾರಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯದೂರಂ.
ಸಿಂದೂರದೂರಪ್ರಚಾರಂ, ಸಿಂಧುರಾಜಾತಿಧೀರಂ ಭಜೇ ಮಾರ್ಗಬಂಧುಂ.
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ| ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ| ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ|
ಅಪ್ಪಯ್ಯಯಜ್ವೇಂದ್ರಗೀತಂ, ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣೇ.
ತಸ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಧತ್ತೇ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೇಽಭಯಂ ಚಾಽಶುತೋಷೋ ಮಹೇಶಃ.
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ| ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವೇಶ ಶಂಭೋ| ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ದೇವ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

88.5K

Comments

xwkd2

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |