ഹരിപ്രിയാ സ്തോത്രം

ത്രിലോകജനനീം ദേവീം സുരാർചിതപദദ്വയാം|
മാതരം സർവജന്തൂനാം ഭജേ നിത്യം ഹരിപ്രിയാം|
പ്രത്യക്ഷസിദ്ധിദാം രമ്യാമാദ്യാം ചന്ദ്രസഹോദരീം|
ദയാശീലാം മഹാമായാം ഭജേ നിത്യം ഹരിപ്രിയാം|
ഇന്ദിരാമിന്ദ്രപൂജ്യാം ച ശരച്ചന്ദ്രസമാനനാം|
മന്ത്രരൂപാം മഹേശാനീം ഭജേ നിത്യം ഹരിപ്രിയാം|
ക്ഷീരാബ്ധിതനയാം പുണ്യാം സ്വപ്രകാശസ്വരൂപിണീം|
ഇന്ദീവരാസനാം ശുദ്ധാം ഭജേ നിത്യം ഹരിപ്രിയാം|
സർവതീർഥസ്ഥിതാം ധാത്രീം ഭവബന്ധവിമോചനീം|
നിത്യാനന്ദാം മഹാവിദ്യാം ഭജേ നിത്യം ഹരിപ്രിയാം|
സ്വർണവർണസുവസ്ത്രാം ച രത്നഗ്രൈവേയഭൂഷണാം|
ധ്യാനയോഗാദിഗമ്യാം ച ഭജേ നിത്യം ഹരിപ്രിയാം|
സാമഗാനപ്രിയാം ശ്രേഷ്ഠാം സൂര്യചന്ദ്രസുലോചനാം|
നാരായണീം ശ്രിയം പദ്മാം ഭജേ നിത്യം ഹരിപ്രിയാം|
വൈകുണ്ഠേ രാജമാനാം ച സർവശാസ്ത്രവിചക്ഷണാം|
നിർഗുണാം നിർമലാം നിത്യാം ഭജേ നിത്യം ഹരിപ്രിയാം|
ധനദാം ഭക്തചിത്തസ്ഥ- സർവകാമ്യപ്രദായിനീം|
ബിന്ദുനാദകലാതീതാം ഭജേ നിത്യം ഹരിപ്രിയാം|
ശാന്തരൂപാം വിശാലാക്ഷീം സർവദേവനമസ്കൃതാം|
സർവാവസ്ഥാവിനിർമുക്താം ഭജേ നിത്യം ഹരിപ്രിയാം|
സ്തോത്രമേതത് പ്രഭാതേ യഃ പഠേദ് ഭക്ത്യാ യുതോ നരഃ|
സ ധനം കീർതിമാപ്നോതി വിഷ്ണുഭക്തിം ച വിന്ദതി|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |