ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ

 

Video - Lingashtakam 

 

Lingashtakam

 

ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿಸುರಾರ್ಚಿತಲಿಂಗಂ
ನಿರ್ಮಲಭಾಸಿತಶೋಭಿತಲಿಂಗಂ.
ಜನ್ಮಜದುಃಖವಿನಾಶಕಲಿಂಗಂ
ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ.
ದೇವಮುನಿಪ್ರವರಾರ್ಚಿತಲಿಂಗಂ
ಕಾಮದಹನಕರುಣಾಕರಲಿಂಗಂ.
ರಾವಣದರ್ಪವಿನಾಶನಲಿಂಗಂ
ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ.
ಸರ್ವಸುಗಂಧಸುಲೇಪಿತಲಿಂಗಂ
ಬುದ್ಧಿವಿವರ್ಧನಕಾರಣಲಿಂಗಂ.
ಸಿದ್ಧಸುರಾಸುರವಂದಿತಲಿಂಗಂ
ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ.
ಕನಕಮಹಾಮಣಿಭೂಷಿತಲಿಂಗಂ
ಫಣಿಪತಿವೇಷ್ಟಿತಶೋಭಿತಲಿಂಗಂ.
ದಕ್ಷಸುಯಜ್ಞವಿನಾಶನಲಿಂಗಂ
ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ.
ಕುಂಕುಮಚಂದನಲೇಪಿತಲಿಂಗಂ
ಪಂಕಜಹಾರಸುಶೋಭಿತಲಿಂಗಂ.
ಸಂಚಿತಪಾಪವಿನಾಶನಲಿಂಗಂ
ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ.
ದೇವಗಣಾರ್ಚಿತಸೇವಿತಲಿಂಗಂ
ಭಾವೈರ್ಭಕ್ತಿಭಿರೇವ ಚ ಲಿಂಗಂ.
ದಿನಕರಕೋಟಿಪ್ರಭಾಕರಲಿಂಗಂ
ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ.
ಅಷ್ಟದಲೋಪರಿವೇಷ್ಟಿತಲಿಂಗಂ
ಸರ್ವಸಮುದ್ಭವಕಾರಣಲಿಂಗಂ.
ಅಷ್ಟದರಿದ್ರವಿನಾಶನಲಿಂಗಂ
ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ.
ಸುರಗುರುಸುರವರಪೂಜಿತಲಿಂಗಂ
ಸುರವನಪುಷ್ಪಸದಾರ್ಚಿತಲಿಂಗಂ.
ಪರಾತ್ಪರಂ ಪರಮಾತ್ಮಕಲಿಂಗಂ
ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಂ.
ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ.
ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |