லிங்காஷ்டகம்

 

Video - Lingashtakam 

 

Lingashtakam

 

ப்ரஹ்மமுராரிஸுரார்சிதலிங்கம்
நிர்மலபாஸிதஶோபிதலிங்கம்।
ஜன்மஜது꞉கவிநாஶகலிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி ஸதாஶிவலிங்கம்।
தேவமுனிப்ரவரார்சிதலிங்கம்
காமதஹனகருணாகரலிங்கம்।
ராவணதர்பவிநாஶனலிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி ஸதாஶிவலிங்கம்।
ஸர்வஸுகந்தஸுலேபிதலிங்கம்
புத்திவிவர்தனகாரணலிங்கம்।
ஸித்தஸுராஸுரவந்திதலிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி ஸதாஶிவலிங்கம்।
கனகமஹாமணிபூஷிதலிங்கம்
பணிபதிவேஷ்டிதஶோபிதலிங்கம்।
தக்ஷஸுயஜ்ஞவிநாஶனலிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி ஸதாஶிவலிங்கம்।
குங்குமசந்தனலேபிதலிங்கம்
பங்கஜஹாரஸுஶோபிதலிங்கம்।
ஸஞ்சிதபாபவிநாஶனலிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி ஸதாஶிவலிங்கம்।
தேவகணார்சிதஸேவிதலிங்கம்
பாவைர்பக்திபிரேவ ச லிங்கம்।
தினகரகோடிப்ரபாகரலிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி ஸதாஶிவலிங்கம்।
அஷ்டதலோபரிவேஷ்டிதலிங்கம்
ஸர்வஸமுத்பவகாரணலிங்கம்।
அஷ்டதரித்ரவிநாஶனலிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி ஸதாஶிவலிங்கம்।
ஸுரகுருஸுரவரபூஜிதலிங்கம்
ஸுரவனபுஷ்பஸதார்சிதலிங்கம்।
பராத்பரம் பரமாத்மகலிங்கம்
தத் ப்ரணமாமி ஸதாஶிவலிங்கம்।
லிங்காஷ்டகமிதம் புண்யம் ய꞉ படேச்சிவஸந்நிதௌ।
ஶிவலோகமவாப்னோதி ஶிவேன ஸஹ மோததே।

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |