ത്രിപുരസുന്ദരീ പഞ്ചക സ്തോത്രം

പ്രാതർനമാമി ജഗതാം ജനന്യാശ്ചരണാംബുജം.
ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദര്യാഃ പ്രണതായാ ഹരാദിഭിഃ.
പ്രാതസ്ത്രിപുരസുന്ദര്യാ നമാമി പദപങ്കജം.
ഹരിർഹരോ വിരിഞ്ചിശ്ച സൃഷ്ട്യാദീൻ കുരുതേ യയാ.
പ്രാതസ്ത്രിപുരസുന്ദര്യാ നമാമി ചരണാംബുജം.
യത്പാദമംബു ശിരസ്യേവം ഭാതി ഗംഗാ മഹേശിതുഃ.
പ്രാതഃ പാശാങ്കുശ- ശരാഞ്ചാപഹസ്താം നമാമ്യഹം.
ഉദയാദിത്യസങ്കാശാം ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദരീം.
പ്രാതർനമാമി പാദാബ്ജം യയേദം ധാര്യതേ ജഗത്.
തസ്യാസ്ത്രിപുരസുന്ദര്യാ യത്പ്രസാദാന്നിവർതതേ.
യഃ ശ്ലോകപഞ്ചകമിദം പ്രാതർനിത്യം പഠേന്നരഃ .
തസ്മൈ ദദാത്യാത്മപദം ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദരീ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

17.3K

Comments

2f2ah

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |