లింగాష్టకం

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiMalayalamTamilKannada

బ్రహ్మమురారిసురార్చితలింగం
నిర్మలభాసితశోభితలింగం.
జన్మజదుఃఖవినాశకలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
దేవమునిప్రవరార్చితలింగం
కామదహనకరుణాకరలింగం.
రావణదర్పవినాశనలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
సర్వసుగంధసులేపితలింగం
బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం.
సిద్ధసురాసురవందితలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
కనకమహామణిభూషితలింగం
ఫణిపతివేష్టితశోభితలింగం.
దక్షసుయజ్ఞవినాశనలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
కుంకుమచందనలేపితలింగం
పంకజహారసుశోభితలింగం.
సంచితపాపవినాశనలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
దేవగణార్చితసేవితలింగం
భావైర్భక్తిభిరేవ చ లింగం.
దినకరకోటిప్రభాకరలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
అష్టదలోపరివేష్టితలింగం
సర్వసముద్భవకారణలింగం.
అష్టదరిద్రవినాశనలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
సురగురుసురవరపూజితలింగం
సురవనపుష్పసదార్చితలింగం.
పరాత్పరం పరమాత్మకలింగం
తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం.
లింగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ.
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3352790