രാമാനുജ സ്തോത്രം

പാഷണ്ഡദ്രുമഷണ്ഡദാവ- ദഹനശ്ചാർവാകശൈലാശനി-
ര്ബൗദ്ധധ്വാന്തനിരാസവാസര- പതിർജൈനേഭകണ്ഠീരവഃ.
മായാവാദിഭുജംഗഭംഗ- ഗരുഡസ്ത്രൈവിദ്യചൂഡാമണിഃ
ശ്രീരംഗേശജയധ്വജോ വിജയതേ രാമാനുജോഽയം മുനിഃ.
പാഷണ്ഡഷണ്ഡഗിരി- ഖണ്ഡനവജ്രദണ്ഡാഃ
പ്രച്ഛന്നബൗദ്ധമകരാലയ- മന്ഥദണ്ഡാഃ.
വേദാന്തസാരസുഖ- ദർശനദീപദണ്ഡാഃ
രാമാനുജസ്യ വിലസന്തി മുനേസ്ത്രിദണ്ഡാഃ.
ചാരിത്രോദ്ധാരദണ്ഡം ചതുരനയപഥാ- ലങ്ക്രിയാകേതുദണ്ഡം
സദ്വിദ്യാദീപദണ്ഡം സകലകലികഥാസംഹൃതേഃ കാലദണ്ഡം.
ത്രയ്യന്താലംബദണ്ഡം ത്രിഭുവനവിജയച്ഛത്ര- സൗവർണദണ്ഡം
ധത്തേ രാമാനുജാര്യഃ പ്രതികഥകശിരോവജ്രദണ്ഡം ത്രിദണ്ഡം.
ത്രയ്യാ മാംഗല്യസൂത്രം ത്രിയുഗയുഗപഥാ- രോഹണാലംബസൂത്രം
സദ്വിദ്യാദീപസൂത്രം സഗുണനയകഥാസമ്പദാം ഹാരസൂത്രം.
പ്രജ്ഞാസൂത്രം ബുധാനാം പ്രശമധനമനഃ പദ്മിനീനാലസൂത്രം
രക്ഷാസൂത്രം യതീനാം ജയതി യതിപതേർവക്ഷസി ബ്രഹ്മസൂത്രം.
പാഷണ്ഡസാഗര- മഹാവഡവാമുഖാഗ്നിഃ
ശ്രീരംഗരാജ- ചരണാംബുജമൂലദാസഃ.
ശ്രീവിഷ്ണുലോകമണി- മണ്ഡപമാർഗദായീ
ശ്രീരാമാനുജോ വിജയതേ യതിരാജരാജഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |