നവഗ്രഹ സ്തോത്രം

 

Navagraha Stotram

 

ജപാകുസുമസങ്കാശം കാശ്യപേയം മഹാദ്യുതിം.
തമോഽരിം സർവപാപഘ്നം പ്രണതോഽസ്മി ദിവാകരം|
ദധിശംഖതുഷാരാഭം ക്ഷീരോദാർണവസംഭവം.
നമാമി ശശിനം സോമം ശംഭോർമുകുടഭൂഷണം|
ധരണീഗർഭസംഭൂതം വിദ്യുത്കാന്തിസമപ്രഭം.
കുമാരം ശക്തിഹസ്തം തം മംഗളം പ്രണമാമ്യഹം|
പ്രിയംഗുകലികാശ്യാമം രൂപേണാപ്രതിമം ബുധം.
സൗമ്യം സൗമ്യഗുണോപേതം തം ബുധം പ്രണമാമ്യഹം|
ദേവാനാഞ്ച ഋഷീണാഞ്ച ഗുരും കാഞ്ചനസന്നിഭം.
ബുദ്ധിഭൂതം ത്രിലോകേശം തം നമാമി ബൃഹസ്പതിം|
ഹിമകുന്ദമൃണാലാഭം ദൈത്യാനാം പരമം ഗുരും.
സർവശാസ്ത്രപ്രവക്താരം ഭാർഗവം പ്രണമാമ്യഹം|
നീലാഞ്ജനസമാഭാസം രവിപുത്രം യമാഗ്രജം.
ഛായാമാർതാണ്ഡസംഭൂതം തം നമാമി ശനൈശ്ചരം|
അർധകായം മഹാവീര്യം ചന്ദ്രാദിത്യവിമർദനം.
സിംഹികാഗർഭസംഭൂതം തം രാഹും പ്രണമാമ്യഹം|
പലാശപുഷ്പസങ്കാശം താരകാഗ്രഹമസ്തകം.
രൗദ്രം രൗദ്രാത്മകം ഘോരം തം കേതും പ്രണമാമ്യഹം|
ഇതി വ്യാസമുഖോദ്ഗീതം യഃ പഠേത് സുസമാഹിതഃ.
ദിവാ വാ യദി വാ രാത്രൗ വിഘ്നശാന്തിർഭവിഷ്യതി|
നരനാരീനൃപാണാം ച ഭവേദ് ദുഃസ്വപ്നനാശനം.
ഐശ്വര്യമതുലം തേഷാമാരോഗ്യം പുഷ്ടിവർധനം|
ഗ്രഹനക്ഷത്രജാഃ പീഡാസ്തസ്കരാഗ്നിസമുദ്ഭവാഃ.
താഃ സർവാഃ പ്രശമം യാന്തി വ്യാസോ ബ്രൂതേ ന സംശയഃ|

 

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

48.3K

Comments

v6xbt

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |