சிதம்பரேஸ ஸ்துதி

க்ருʼபாஸமுத்ரம்ʼ ஸுமுகம்ʼ த்ரிநேத்ரம்ʼ ஜடாதரம்ʼ பார்வதிவாமபாகம்.
ஸதாஶிவம்ʼ ருத்ரமனந்தரூபம்ʼ சிதம்பரேஶம்ʼ ஹ்ருʼதி பாவயாமி.
கல்யாணமூர்திம்ʼ கனகாத்ரிசாபம்ʼ காந்தாஸமாக்ராந்தநிஜார்ததேஹம்.
காலாந்தகம்ʼ காமரிபும்ʼ புராரிம்ʼ சிதம்பரேஶம்ʼ ஹ்ருʼதி பாவயாமி.
விஶாலநேத்ரம்ʼ பரிபூர்ணகாத்ரம்ʼ கௌரீகலத்ரம்ʼ தனுஜாரிபாணம்.
குபேரமித்ரம்ʼ ஸுரஸிந்துஶீர்ஷம்ʼ சிதம்பரேஶம்ʼ ஹ்ருʼதி பாவயாமி.
வேதாந்தவேத்யம்ʼ புவனைகவந்த்யம்ʼ மாயாவிஹீனம்ʼ கருணார்த்ரசித்தம்.
ஜ்ஞானப்ரதம்ʼ ஜ்ஞானிநிஷேவிதாங்க்ரிம்ʼ சிதம்பரேஶம்ʼ ஹ்ருʼதி பாவயாமி.
திகம்பரம்ʼ ஶாஸிததக்ஷயஜ்ஞம்ʼ த்ரயீமயம்ʼ பார்தவரப்ரதம்ʼ தம்.
ஸதாதயம்ʼ வஹ்நிரவீந்துநேத்ரம்ʼ சிதம்பரேஶம்ʼ ஹ்ருʼதி பாவயாமி.
விஶ்வாதிகம்ʼ விஷ்ணுமுகைருபாஸ்யம்ʼ த்ரிகோணகம்ʼ சந்த்ரகலாவதம்ʼஸம்.
உமாபதிம்ʼ பாபஹரம்ʼ ப்ரஶாந்தம்ʼ சிதம்பரேஶம்ʼ ஹ்ருʼதி பாவயாமி.
கர்பூரகாத்ரம்ʼ கமனீயநேத்ரம்ʼ கம்ʼஸாரிவந்த்யம்ʼ கனகாபிராமம்.
க்ருʼஶானுடக்காதரமப்ரமேயம்ʼ சிதம்பரேஶம்ʼ ஹ்ருʼதி பாவயாமி.
கைலாஸவாஸம்ʼ ஜகதாமதீஶம்ʼ ஜலந்தராரிம்ʼ புருஹூதபூஜ்யம்.
மஹானுபாவம்ʼ மஹிமாபிராமம்ʼ சிதம்பரேஶம்ʼ ஹ்ருʼதி பாவயாமி.
ஜன்மாந்தராரூடமஹாகபங்கில- ப்ரக்ஷாலனோத்பூதவிவேகதஶ்ச யம்.
பஶ்யந்தி தீரா꞉ ஸ்வயமாத்மபாவாச்சிதம்பரேஶம்ʼ ஹ்ருʼதி பாவயாமி.
அனந்தமத்வைதமஜஸ்ரபாஸுரம்ʼ ஹ்யதர்க்யமானந்தரஸம்ʼ பராத்பரம்.
யஜ்ஞாதிதைவம்ʼ யமினாம்ʼ வரேண்யம்ʼ சிதம்பரேஶம்ʼ ஹ்ருʼதி பாவயாமி.
வையாக்ரபாதேன மஹர்ஷிணா க்ருʼதாம்ʼ சிதம்பரேஶஸ்துதிமாதரேண.
படந்தி யே நித்யமுமாஸகஸ்ய ப்ரஸாததோ யாந்தி நிராமயம்ʼ பதம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

21.0K

Comments Tamil

5fnvp
பயனுள்ள உரைகளுடன் கூடிய இணையதளம் -அனுஷா

தனித்துவமான இணையதளம் 🌟 -பாலா

தகவல் நிறைந்த இணையதளம் -சுப்பிரமணியன்

அறிவாற்றலை மேம்படுத்தும் இணையதளம் 📖 -மஞ்சுளா

அறிவினை வழங்கும் வெப்ஸைட் -அபிராமி

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |