ಚಿದಂಬರೇಶ ಸ್ತುತಿ

ಕೃಪಾಸಮುದ್ರಂ ಸುಮುಖಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಜಟಾಧರಂ ಪಾರ್ವತಿವಾಮಭಾಗಂ.
ಸದಾಶಿವಂ ರುದ್ರಮನಂತರೂಪಂ ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ.
ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿಂ ಕನಕಾದ್ರಿಚಾಪಂ ಕಾಂತಾಸಮಾಕ್ರಾಂತನಿಜಾರ್ಧದೇಹಂ.
ಕಾಲಾಂತಕಂ ಕಾಮರಿಪುಂ ಪುರಾರಿಂ ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ.
ವಿಶಾಲನೇತ್ರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಗಾತ್ರಂ ಗೌರೀಕಲತ್ರಂ ದನುಜಾರಿಬಾಣಂ.
ಕುಬೇರಮಿತ್ರಂ ಸುರಸಿಂಧುಶೀರ್ಷಂ ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ.
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ ಭುವನೈಕವಂದ್ಯಂ ಮಾಯಾವಿಹೀನಂ ಕರುಣಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತಂ.
ಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಜ್ಞಾನಿನಿಷೇವಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ.
ದಿಗಂಬರಂ ಶಾಸಿತದಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ತ್ರಯೀಮಯಂ ಪಾರ್ಥವರಪ್ರದಂ ತಂ.
ಸದಾದಯಂ ವಹ್ನಿರವೀಂದುನೇತ್ರಂ ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ.
ವಿಶ್ವಾಧಿಕಂ ವಿಷ್ಣುಮುಖೈರುಪಾಸ್ಯಂ ತ್ರಿಕೋಣಗಂ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸಂ.
ಉಮಾಪತಿಂ ಪಾಪಹರಂ ಪ್ರಶಾಂತಂ ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ.
ಕರ್ಪೂರಗಾತ್ರಂ ಕಮನೀಯನೇತ್ರಂ ಕಂಸಾರಿವಂದ್ಯಂ ಕನಕಾಭಿರಾಮಂ.
ಕೃಶಾನುಢಕ್ಕಾಧರಮಪ್ರಮೇಯಂ ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ.
ಕೈಲಾಸವಾಸಂ ಜಗತಾಮಧೀಶಂ ಜಲಂಧರಾರಿಂ ಪುರುಹೂತಪೂಜ್ಯಂ.
ಮಹಾನುಭಾವಂ ಮಹಿಮಾಭಿರಾಮಂ ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ.
ಜನ್ಮಾಂತರಾರೂಢಮಹಾಘಪಂಕಿಲ- ಪ್ರಕ್ಷಾಲನೋದ್ಭೂತವಿವೇಕತಶ್ಚ ಯಂ.
ಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಃ ಸ್ವಯಮಾತ್ಮಭಾವಾಚ್ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ.
ಅನಂತಮದ್ವೈತಮಜಸ್ರಭಾಸುರಂ ಹ್ಯತರ್ಕ್ಯಮಾನಂದರಸಂ ಪರಾತ್ಪರಂ.
ಯಜ್ಞಾಧಿದೈವಂ ಯಮಿನಾಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಚಿದಂಬರೇಶಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ.
ವೈಯಾಘ್ರಪಾದೇನ ಮಹರ್ಷಿಣಾ ಕೃತಾಂ ಚಿದಂಬರೇಶಸ್ತುತಿಮಾದರೇಣ.
ಪಠಂತಿ ಯೇ ನಿತ್ಯಮುಮಾಸಖಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತೋ ಯಾಂತಿ ನಿರಾಮಯಂ ಪದಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |