కాలభైరవ స్తుతి

ఖడ్గం కపాలం డమరుం త్రిశూలం హస్తాంబుజే సందధతం త్రిణేత్రం.
దిగంబరం భస్మవిభూషితాంగం నమామ్యహం భైరవమిందుచూడం.
కవిత్వదం సత్వరమేవ మోదాన్నతాలయే శంభుమనోఽభిరామం.
నమామి యానీకృతసారమేయం భవాబ్ధిపారం గమయంతమాశు.
జరాదిదుఃఖౌఘ- విభేదదక్షం విరాగిసంసేవ్య- పదారవిందం.
నరాధిపత్వప్రదమాశు నంత్రే సురాధిపం భైరవమానతోఽస్మి.
శమాదిసంపత్-ప్రదమానతేభ్యో రమాధవాద్యర్చిత- పాదపద్మం.
సమాధినిష్ఠై- స్తరసాధిగమ్యం నమామ్యహం భైరవమాదినాథం.
గిరామగమ్యం మనసోఽపి దూరం చరాచరస్య ప్రభవాదిహేతుం.
కరాక్షిపచ్ఛూన్యమథాపి రమ్యం పరావరం భైరవమానతోఽస్మి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |