ಕಾಲಭೈರವ ಸ್ತುತಿ

ಖಡ್ಗಂ ಕಪಾಲಂ ಡಮರುಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಹಸ್ತಾಂಬುಜೇ ಸಂದಧತಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಂ.
ದಿಗಂಬರಂ ಭಸ್ಮವಿಭೂಷಿತಾಂಗಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಭೈರವಮಿಂದುಚೂಡಂ.
ಕವಿತ್ವದಂ ಸತ್ವರಮೇವ ಮೋದಾನ್ನತಾಲಯೇ ಶಂಭುಮನೋಽಭಿರಾಮಂ.
ನಮಾಮಿ ಯಾನೀಕೃತಸಾರಮೇಯಂ ಭವಾಬ್ಧಿಪಾರಂ ಗಮಯಂತಮಾಶು.
ಜರಾದಿದುಃಖೌಘ- ವಿಭೇದದಕ್ಷಂ ವಿರಾಗಿಸಂಸೇವ್ಯ- ಪದಾರವಿಂದಂ.
ನರಾಧಿಪತ್ವಪ್ರದಮಾಶು ನಂತ್ರೇ ಸುರಾಧಿಪಂ ಭೈರವಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ.
ಶಮಾದಿಸಂಪತ್-ಪ್ರದಮಾನತೇಭ್ಯೋ ರಮಾಧವಾದ್ಯರ್ಚಿತ- ಪಾದಪದ್ಮಂ.
ಸಮಾಧಿನಿಷ್ಠೈ- ಸ್ತರಸಾಧಿಗಮ್ಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಭೈರವಮಾದಿನಾಥಂ.
ಗಿರಾಮಗಮ್ಯಂ ಮನಸೋಽಪಿ ದೂರಂ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಪ್ರಭವಾದಿಹೇತುಂ.
ಕರಾಕ್ಷಿಪಚ್ಛೂನ್ಯಮಥಾಪಿ ರಮ್ಯಂ ಪರಾವರಂ ಭೈರವಮಾನತೋಽಸ್ಮಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |