కాలభైరవ అష్టోత్తర శతనామావలి

ఓం కూం కూం కూం కూం శబ్దరతాయ నమః . క్రూం క్రూం క్రూం క్రూం పరాయణాయ .
కవికంఠస్థితాయ . కై హ్రీం హ్రూం కం కం కవి పూర్ణదాయ . కపాలకజ్జలసమాయ .
కజ్జలప్రియతోషణాయ . కపాలమాలాఽఽభరణాయ . కపాలకరభూషణాయ .
కపాలపాత్రసంతుష్టాయ . కపాలార్ఘ్యపరాయణాయ . కదంబపుష్పసంపూజ్యాయ .
కదంబపుష్పహోమదాయ . కులప్రియాయ . కులధరాయ . కులాధారాయ . కులేశ్వరాయ .
కౌలవ్రతధరాయ . కర్మకామకేలిప్రియాయ . క్రతవే .
కలహ హ్రీంమంత్రవర్ణాయ నమః . 20

ఓం కలహ హ్రీంస్వరూపిణే నమః . కంకాలభైరవదేవాయ .
కంకాలభైరవేశ్వరాయ . కాదంబరీపానరతాయ . కాదంబరీకలాయ .
కరాలభైరవానందాయ . కరాలభైరవేశ్వరాయ . కరాలాయ . కలనాధారాయ .
కపర్దీశవరప్రదాయ . కరవీరప్రియప్రాణాయ . కరవీరప్రపూజనాయ .
కలాధారాయ . కాలకంఠాయ . కూటస్థాయ . కోటరాశ్రయాయ . కరుణాయ .
కరుణావాసాయ . కౌతుకినే . కాలికాపతయే నమః . 40

ఓం కఠినాయ నమః . కోమలాయ . కర్ణాయ . కృత్తివాసకలేవరాయ . కలానిధయే.
కీర్తినాథాయ . కామేన . హృదయంగమాయ . కృష్ణాయ . కాశీపతయే . కౌలాయ .
కులచూడామణయే . కులాయ . కాలాంజనసమాకారాయ . కాలాంజననివాసనాయ .
కౌపీనధారిణే . కైవర్తాయ . కృతవీర్యాయ . కపిధ్వజాయ . కామరూపాయ .
కామగతయే నమః . 60

ఓం కామయోగపరాయణాయ నమః . కామసమ్మర్దనరతాయ . కామగృహనివాసనాయ .
కాలికారమణాయ . కాలీనాయకాయ . కాలికాప్రియాయ . కాలీశాయ .
కాలికాకాంతాయ . కల్పద్రుమలతామతాయ . కులటాలాపమధ్యస్థాయ .
కులటాసంగతోషితాయ . కులటాచుంబనోద్యుక్తాయ . కులటాకుచమర్దనాయ .
కేరలాచారనిపుణాయ . కేరలేంద్రగృహస్థితాయ . కస్తూరీతిలకానందాయ .
కస్తూరీతిలకప్రియాయ . కస్తూరీహోమసంతుష్టాయ . కస్తూరీతర్పణోద్యతాయ .
కస్తూరీమార్జనోద్యుక్తాయ నమః . 80

ఓం కస్తూరీకుండమజ్జనాయ నమః . కామినీపుష్పనిలయాయ .
కామినీపుష్పభూషణాయ . కామినీకుండసంలగ్నాయ . కామినీకుండమధ్యగాయ .
కామినీమానసారాధ్యాయ . కామినీమానతోషితాయ . కామమంజీరరణితాయ .
కామదేవప్రియాతురాయ . కర్పూరామోదరుచిరాయ . కర్పూరామోదధారణాయ .
కర్పూరమాలాఽఽభరణాయ . కూర్పరార్ణవమధ్యగాయ . క్రకసాయ . క్రకసారాధ్యాయ .
కలాపపుష్పరూపకాయ . కుశలాయ . కుశలాకర్ణయే . కుక్కురాసంగతోషితాయ .
కుక్కురాలయమధ్యస్థాయ నమః . 100

ఓం కాశ్మీరకరవీరభృతే నమః . కూటస్థాయ . క్రూరదృష్టయే.
కేశవాసక్తమానసాయ . కుంభీనసవిభూషాఢ్యాయ . కుంభీనసవధోద్యతాయ నమః .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |