காலபைரவ அஷ்டோத்தர சதநாமாவளி

ௐ கூம்ʼ கூம்ʼ கூம்ʼ கூம்ʼ ஶப்தரதாய நம꞉ . க்ரூம்ʼ க்ரூம்ʼ க்ரூம்ʼ க்ரூம்ʼ பராயணாய .
கவிகண்டஸ்திதாய . கை ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ரூம்ʼ கம்ʼ கம்ʼ கவி பூர்ணதாய . கபாலகஜ்ஜலஸமாய .
கஜ்ஜலப்ரியதோஷணாய . கபாலமாலா(ஆ)பரணாய . கபாலகரபூஷணாய .
கபாலபாத்ரஸந்துஷ்டாய . கபாலார்க்யபராயணாய . கதம்பபுஷ்பஸம்பூஜ்யாய .
கதம்பபுஷ்பஹோமதாய . குலப்ரியாய . குலதராய . குலாதாராய . குலேஶ்வராய .
கௌலவ்ரததராய . கர்மகாமகேலிப்ரியாய . க்ரதவே .
கலஹ ஹ்ரீம்ʼமந்த்ரவர்ணாய நம꞉ . 20

ௐ கலஹ ஹ்ரீம்ʼஸ்வரூபிணே நம꞉ . கங்காலபைரவதேவாய .
கங்காலபைரவேஶ்வராய . காதம்பரீபானரதாய . காதம்பரீகலாய .
கராலபைரவானந்தாய . கராலபைரவேஶ்வராய . கராலாய . கலனாதாராய .
கபர்தீஶவரப்ரதாய . கரவீரப்ரியப்ராணாய . கரவீரப்ரபூஜனாய .
கலாதாராய . காலகண்டாய . கூடஸ்தாய . கோடராஶ்ரயாய . கருணாய .
கருணாவாஸாய . கௌதுகினே . காலிகாபதயே நம꞉ . 40

ௐ கடினாய நம꞉ . கோமலாய . கர்ணாய . க்ருʼத்திவாஸகலேவராய . கலாநிதயே.
கீர்திநாதாய . காமேன . ஹ்ருʼதயங்கமாய . க்ருʼஷ்ணாய . காஶீபதயே . கௌலாய .
குலசூடாமணயே . குலாய . காலாஞ்ஜனஸமாகாராய . காலாஞ்ஜனநிவாஸனாய .
கௌபீனதாரிணே . கைவர்தாய . க்ருʼதவீர்யாய . கபித்வஜாய . காமரூபாய .
காமகதயே நம꞉ . 60

ௐ காமயோகபராயணாய நம꞉ . காமஸம்மர்தனரதாய . காமக்ருʼஹநிவாஸனாய .
காலிகாரமணாய . காலீநாயகாய . காலிகாப்ரியாய . காலீஶாய .
காலிகாகாந்தாய . கல்பத்ருமலதாமதாய . குலடாலாபமத்யஸ்தாய .
குலடாஸங்கதோஷிதாய . குலடாசும்பனோத்யுக்தாய . குலடாகுசமர்தனாய .
கேரலாசாரநிபுணாய . கேரலேந்த்ரக்ருʼஹஸ்திதாய . கஸ்தூரீதிலகானந்தாய .
கஸ்தூரீதிலகப்ரியாய . கஸ்தூரீஹோமஸந்துஷ்டாய . கஸ்தூரீதர்பணோத்யதாய .
கஸ்தூரீமார்ஜனோத்யுக்தாய நம꞉ . 80

ௐ கஸ்தூரீகுண்டமஜ்ஜனாய நம꞉ . காமினீபுஷ்பநிலயாய .
காமினீபுஷ்பபூஷணாய . காமினீகுண்டஸம்ʼலக்னாய . காமினீகுண்டமத்யகாய .
காமினீமானஸாராத்யாய . காமினீமானதோஷிதாய . காமமஞ்ஜீரரணிதாய .
காமதேவப்ரியாதுராய . கர்பூராமோதருசிராய . கர்பூராமோததாரணாய .
கர்பூரமாலா(ஆ)பரணாய . கூர்பரார்ணவமத்யகாய . க்ரகஸாய . க்ரகஸாராத்யாய .
கலாபபுஷ்பரூபகாய . குஶலாய . குஶலாகர்ணயே . குக்குராஸங்கதோஷிதாய .
குக்குராலயமத்யஸ்தாய நம꞉ . 100

ௐ காஶ்மீரகரவீரப்ருʼதே நம꞉ . கூடஸ்தாய . க்ரூரத்ருʼஷ்டயே.
கேஶவாஸக்தமானஸாய . கும்பீனஸவிபூஷாட்யாய . கும்பீனஸவதோத்யதாய நம꞉ . கோடிகாலானலாபாஸாய நம꞉ . காலிகாஹ்ருʼதயஸ்திதாய நம꞉ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |