ಕಾಲಭೈರವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ಕೂಂ ಕೂಂ ಕೂಂ ಕೂಂ ಶಬ್ದರತಾಯ ನಮಃ . ಕ್ರೂಂ ಕ್ರೂಂ ಕ್ರೂಂ ಕ್ರೂಂ ಪರಾಯಣಾಯ .
ಕವಿಕಂಠಸ್ಥಿತಾಯ . ಕೈ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಕಂ ಕಂ ಕವಿ ಪೂರ್ಣದಾಯ . ಕಪಾಲಕಜ್ಜಲಸಮಾಯ .
ಕಜ್ಜಲಪ್ರಿಯತೋಷಣಾಯ . ಕಪಾಲಮಾಲಾಽಽಭರಣಾಯ . ಕಪಾಲಕರಭೂಷಣಾಯ .
ಕಪಾಲಪಾತ್ರಸಂತುಷ್ಟಾಯ . ಕಪಾಲಾರ್ಘ್ಯಪರಾಯಣಾಯ . ಕದಂಬಪುಷ್ಪಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ .
ಕದಂಬಪುಷ್ಪಹೋಮದಾಯ . ಕುಲಪ್ರಿಯಾಯ . ಕುಲಧರಾಯ . ಕುಲಾಧಾರಾಯ . ಕುಲೇಶ್ವರಾಯ .
ಕೌಲವ್ರತಧರಾಯ . ಕರ್ಮಕಾಮಕೇಲಿಪ್ರಿಯಾಯ . ಕ್ರತವೇ .
ಕಲಹ ಹ್ರೀಂಮಂತ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ . 20

ಓಂ ಕಲಹ ಹ್ರೀಂಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ . ಕಂಕಾಲಭೈರವದೇವಾಯ .
ಕಂಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರಾಯ . ಕಾದಂಬರೀಪಾನರತಾಯ . ಕಾದಂಬರೀಕಲಾಯ .
ಕರಾಲಭೈರವಾನಂದಾಯ . ಕರಾಲಭೈರವೇಶ್ವರಾಯ . ಕರಾಲಾಯ . ಕಲನಾಧಾರಾಯ .
ಕಪರ್ದೀಶವರಪ್ರದಾಯ . ಕರವೀರಪ್ರಿಯಪ್ರಾಣಾಯ . ಕರವೀರಪ್ರಪೂಜನಾಯ .
ಕಲಾಧಾರಾಯ . ಕಾಲಕಂಠಾಯ . ಕೂಟಸ್ಥಾಯ . ಕೋಟರಾಶ್ರಯಾಯ . ಕರುಣಾಯ .
ಕರುಣಾವಾಸಾಯ . ಕೌತುಕಿನೇ . ಕಾಲಿಕಾಪತಯೇ ನಮಃ . 40

ಓಂ ಕಠಿನಾಯ ನಮಃ . ಕೋಮಲಾಯ . ಕರ್ಣಾಯ . ಕೃತ್ತಿವಾಸಕಲೇವರಾಯ . ಕಲಾನಿಧಯೇ.
ಕೀರ್ತಿನಾಥಾಯ . ಕಾಮೇನ . ಹೃದಯಂಗಮಾಯ . ಕೃಷ್ಣಾಯ . ಕಾಶೀಪತಯೇ . ಕೌಲಾಯ .
ಕುಲಚೂಡಾಮಣಯೇ . ಕುಲಾಯ . ಕಾಲಾಂಜನಸಮಾಕಾರಾಯ . ಕಾಲಾಂಜನನಿವಾಸನಾಯ .
ಕೌಪೀನಧಾರಿಣೇ . ಕೈವರ್ತಾಯ . ಕೃತವೀರ್ಯಾಯ . ಕಪಿಧ್ವಜಾಯ . ಕಾಮರೂಪಾಯ .
ಕಾಮಗತಯೇ ನಮಃ . 60

ಓಂ ಕಾಮಯೋಗಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ . ಕಾಮಸಮ್ಮರ್ದನರತಾಯ . ಕಾಮಗೃಹನಿವಾಸನಾಯ .
ಕಾಲಿಕಾರಮಣಾಯ . ಕಾಲೀನಾಯಕಾಯ . ಕಾಲಿಕಾಪ್ರಿಯಾಯ . ಕಾಲೀಶಾಯ .
ಕಾಲಿಕಾಕಾಂತಾಯ . ಕಲ್ಪದ್ರುಮಲತಾಮತಾಯ . ಕುಲಟಾಲಾಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ .
ಕುಲಟಾಸಂಗತೋಷಿತಾಯ . ಕುಲಟಾಚುಂಬನೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ . ಕುಲಟಾಕುಚಮರ್ದನಾಯ .
ಕೇರಲಾಚಾರನಿಪುಣಾಯ . ಕೇರಲೇಂದ್ರಗೃಹಸ್ಥಿತಾಯ . ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾನಂದಾಯ .
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಪ್ರಿಯಾಯ . ಕಸ್ತೂರೀಹೋಮಸಂತುಷ್ಟಾಯ . ಕಸ್ತೂರೀತರ್ಪಣೋದ್ಯತಾಯ .
ಕಸ್ತೂರೀಮಾರ್ಜನೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ . 80

ಓಂ ಕಸ್ತೂರೀಕುಂಡಮಜ್ಜನಾಯ ನಮಃ . ಕಾಮಿನೀಪುಷ್ಪನಿಲಯಾಯ .
ಕಾಮಿನೀಪುಷ್ಪಭೂಷಣಾಯ . ಕಾಮಿನೀಕುಂಡಸಂಲಗ್ನಾಯ . ಕಾಮಿನೀಕುಂಡಮಧ್ಯಗಾಯ .
ಕಾಮಿನೀಮಾನಸಾರಾಧ್ಯಾಯ . ಕಾಮಿನೀಮಾನತೋಷಿತಾಯ . ಕಾಮಮಂಜೀರರಣಿತಾಯ .
ಕಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾತುರಾಯ . ಕರ್ಪೂರಾಮೋದರುಚಿರಾಯ . ಕರ್ಪೂರಾಮೋದಧಾರಣಾಯ .
ಕರ್ಪೂರಮಾಲಾಽಽಭರಣಾಯ . ಕೂರ್ಪರಾರ್ಣವಮಧ್ಯಗಾಯ . ಕ್ರಕಸಾಯ . ಕ್ರಕಸಾರಾಧ್ಯಾಯ .
ಕಲಾಪಪುಷ್ಪರೂಪಕಾಯ . ಕುಶಲಾಯ . ಕುಶಲಾಕರ್ಣಯೇ . ಕುಕ್ಕುರಾಸಂಗತೋಷಿತಾಯ .
ಕುಕ್ಕುರಾಲಯಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ . 100

ಓಂ ಕಾಶ್ಮೀರಕರವೀರಭೃತೇ ನಮಃ . ಕೂಟಸ್ಥಾಯ . ಕ್ರೂರದೃಷ್ಟಯೇ.
ಕೇಶವಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಯ . ಕುಂಭೀನಸವಿಭೂಷಾಢ್ಯಾಯ . ಕುಂಭೀನಸವಧೋದ್ಯತಾಯ ನಮಃ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |