கால பைரவ அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

 

 

Kalabhairava ashtakam

 

 

தேவராஜஸேவ்யமான- பாவனாங்க்ரிபங்கஜம்
வ்யாலயஜ்ஞஸூத்ரமிந்துஶேகரம் க்ருபாகரம்।
நாரதாதியோகிவ்ருந்தவந்திதம் திகம்பரம்
காஶிகாபுராதிநாத- காலபைரவம் பஜே।
பானுகோடிபாஸ்வரம் பவாப்திதாரகம் பரம்
நீலகண்டமீப்ஸிதார்த- தாயகம் த்ரிலோசனம்।
காலகாலமம்புஜாக்ஷ- மக்ஷஶூலமக்ஷரம்
காஶிகாபுராதிநாத- காலபைரவம் பஜே।
ஶூலடங்கபாஶதண்ட- பாணிமாதிகாரணம்
ஶ்யாமகாயமாதிதேவமக்ஷரம் நிராமயம்।
பீமவிக்ரமம் ப்ரபும் விசித்ரதாண்டவப்ரியம்
காஶிகாபுராதிநாத- காலபைரவம் பஜே।
புக்திமுக்திதாயகம் ப்ரஶஸ்தசாருவிக்ரஹம்
பக்தவத்ஸலம் ஸ்திரம் ஸமஸ்தலோகவிக்ரஹம்।
நிக்க்வணன்மனோஜ்ஞஹேம- கிங்கிணீலஸத்கடிம்
காஶிகாபுராதிநாத- காலபைரவம் பஜே।
தர்மஸேதுபாலகம் த்வதர்மமார்கநாஶகம்
கர்மபாஶமோசகம் ஸுஶர்மதாயகம் விபும்।
ஸ்வர்ணவர்ணகேஶபாஶ- ஶோபிதாங்கநிர்மலம்
காஶிகாபுராதிநாத- காலபைரவம் பஜே।
ரத்னபாதுகாப்ரபாபிராம- பாதயுக்மகம்
நித்யமத்விதீயமிஷ்டதைவதம் நிரஞ்ஜனம்।
ம்ருத்யுதர்பநாஶகம் கராலதம்ஷ்ட்ரபூஷணம்
காஶிகாபுராதிநாத- காலபைரவம் பஜே।
அட்டஹாஸபின்னபத்ம- ஜாண்கோஶஸந்ததிம்
த்ருஷ்டிபாதநஷ்டபாப- ஜாலமுக்ரஶாஸனம்।
அஷ்டஸித்திதாயகம் கபாலமாலிகாதரம்
காஶிகாபுராதிநாத- காலபைரவம் பஜே।
பூதஸங்கநாயகம் விஶாலகீர்திதாயகம்
காஶிவாஸிலோகபுண்ய- பாபஶோதகம் விபும்।
நீதிமார்ககோவிதம் புராதனம் ஜகத்பதிம்
காஶிகாபுராதிநாத- காலபைரவம் பஜே।
காலபைரவாஷ்டகம் படந்தி யே மனோஹரம்
ஜ்ஞானமுக்திஸாதகம் விசித்ரபுண்யவர்தனம்।
ஶோகமோஹலோபதைன்யகோப- தாபநாஶனம்
தே ப்ரயாந்தி காலபைரவாங்க்ரிஸந்நிதிம் த்ருவம்।

 

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

40.6K

Comments

bv8si

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |