కాలభైరవ అష్టక స్తోత్రం

 

 

Kalabhairava ashtakam

 

 

దేవరాజసేవ్యమాన- పావనాంఘ్రిపంకజం
వ్యాలయజ్ఞసూత్రమిందుశేఖరం కృపాకరం.
నారదాదియోగివృందవందితం దిగంబరం
కాశికాపురాధినాథ- కాలభైరవం భజే.
భానుకోటిభాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరం
నీలకంఠమీప్సితార్థ- దాయకం త్రిలోచనం.
కాలకాలమంబుజాక్ష- మక్షశూలమక్షరం
కాశికాపురాధినాథ- కాలభైరవం భజే.
శూలటంకపాశదండ- పాణిమాదికారణం
శ్యామకాయమాదిదేవమక్షరం నిరామయం.
భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్రతాండవప్రియం
కాశికాపురాధినాథ- కాలభైరవం భజే.
భుక్తిముక్తిదాయకం ప్రశస్తచారువిగ్రహం
భక్తవత్సలం స్థిరం సమస్తలోకవిగ్రహం.
నిక్క్వణన్మనోజ్ఞహేమ- కింకిణీలసత్కటిం
కాశికాపురాధినాథ- కాలభైరవం భజే.
ధర్మసేతుపాలకం త్వధర్మమార్గనాశకం
కర్మపాశమోచకం సుశర్మదాయకం విభుం.
స్వర్ణవర్ణకేశపాశ- శోభితాంగనిర్మలం
కాశికాపురాధినాథ- కాలభైరవం భజే.
రత్నపాదుకాప్రభాభిరామ- పాదయుగ్మకం
నిత్యమద్వితీయమిష్టదైవతం నిరంజనం.
మృత్యుదర్పనాశకం కరాలదంష్ట్రభూషణం
కాశికాపురాధినాథ- కాలభైరవం భజే.
అట్టహాసభిన్నపద్మ- జాణ్కోశసంతతిం
దృష్టిపాతనష్టపాప- జాలముగ్రశాసనం.
అష్టసిద్ధిదాయకం కపాలమాలికాధరం
కాశికాపురాధినాథ- కాలభైరవం భజే.
భూతసంఘనాయకం విశాలకీర్తిదాయకం
కాశివాసిలోకపుణ్య- పాపశోధకం విభుం.
నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్పతిం
కాశికాపురాధినాథ- కాలభైరవం భజే.
కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరం
జ్ఞానముక్తిసాధకం విచిత్రపుణ్యవర్ధనం.
శోకమోహలోభదైన్యకోప- తాపనాశనం
తే ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రిసన్నిధిం ధ్రువం.

 

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

89.0K
1.1K

Comments Telugu

h2wuh
వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

సమగ్ర సమాచారం -మామిలపల్లి చైతన్య

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

అద్భుతమైన వెబ్‌సైట్ 🌈 -ఆంజనేయులు

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |