ദുർഗാ പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

തേ ധ്യാനയോഗാനുഗതാഃ അപശ്യൻ
ത്വാമേവ ദേവീം സ്വഗുണൈർനിഗൂഢാം.
ത്വമേവ ശക്തിഃ പരമേശ്വരസ്യ
മാം പാഹി സർവേശ്വരി മോക്ഷദാത്രി.
ദേവാത്മശക്തിഃ ശ്രുതിവാക്യഗീതാ
മഹർഷിലോകസ്യ പുരഃ പ്രസന്നാ.
ഗുഹാ പരം വ്യോമ സതഃ പ്രതിഷ്ഠാ
മാം പാഹി സർവേശ്വരി മോക്ഷദാത്രി.
പരാസ്യ ശക്തിർവിവിധാ ശ്രുതാ യാ
ശ്വേതാശ്വവാക്യോദിതദേവി ദുർഗേ.
സ്വാഭാവികീ ജ്ഞാനബലക്രിയാ തേ
മാം പാഹി സർവേശ്വരി മോക്ഷദാത്രി.
ദേവാത്മശബ്ദേന ശിവാത്മഭൂതാ
യത്കൂർമവായവ്യവചോവിവൃത്യാ.
ത്വം പാശവിച്ഛേദകരീ പ്രസിദ്ധാ
മാം പാഹി സർവേശ്വരി മോക്ഷദാത്രി.
ത്വം ബ്രഹ്മപുച്ഛാ വിവിധാ മയൂരീ
ബ്രഹ്മപ്രതിഷ്ഠാസ്യുപദിഷ്ടഗീതാ .
ജ്ഞാനസ്വരൂപാത്മതയാഖിലാനാം
മാം പാഹി സർവേശ്വരി മോക്ഷദാത്രി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |