జంబునాథ అష్టక స్తోత్రం

కశ్చన జగతాం హేతుః కపర్దకందలితకుముదజీవాతుః.
జయతి జ్ఞానమహీందుర్జన్మస్మృతిక్లాంతిహరదయాబిందుః.
శ్రితభృతిబద్ధపతాకః కలితోత్పలవననవమదోద్రేకః.
అఖిలాండమాతురేకః సుఖయత్వస్మాన్ తపఃపరీపాకః.
కశ్చన కారుణ్యఝరః కమలాకుచకలశకషణనిశితశరః.
శ్రీమాన్ దమితత్రిపురః శ్రితజంబూపరిసరశ్చకాస్తు పురః.
శమితస్మరదవవిసరః శక్రాద్యాశాస్యసేవనావసరః.
కవివనఘనభాగ్యభరో గిరతు మలం మమ మనఃసరః శఫరః.
గృహిణీకృతవైకుంఠః గేహితజంబూమహీరుడుపకంఠం.
దివ్యం కిమప్యకుంఠం తేజఃస్తాదస్మదవనసోత్కంఠం.
కృతశమనదర్పహరణం కృతకేతఫణితిచారిరథచరణం.
శక్రాదిశ్రితచరణం శరణం జంబుద్రుమాంతికాభరణం.
కరుణారసవారిధయే కరవాణి నమః ప్రణమ్రసురవిధయే.
జగతామానందనిధయే జంబూతరుమూలనిలయసన్నిధయే.
కశ్చన శశిచూడాలం కంఠేకాలం దయౌఘముత్కూలం.
శ్రితజంబూతరుమూలం శిక్షితకాలం భజే జగన్మూలం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |