വസുധൈവ കുടുംബകം പാട്ട്

യേഷാമതിശർമദാ സർവാൻ പ്രതി സർവദാ ഗർവാദ്യതിദൂരഗാ ഭാന്തീ ഹൃദയേ ദയാ .
തേഷാമമലാത്മനാം യാതാ വസുധാംബതാം പിതൃതാം ഗതമംബരം ജഗദേവ കുടുംബകം ..
ജാത്യാദിഷു ഡംബരം ഹിത്വാ വിശ്വംഭരം പശ്യൻ സമവീക്ഷണഃ സഞ്ചര സുവിചക്ഷണ .
ചിന്തയ ഹൃദി ശങ്കരം സന്തതമഭയങ്കരം ഗതഭേദവിഡംബകം വസുധൈവ കുടുംബകം ..
ജഹതാമസമാനതാം ജഗതാം വഹതാം മുദാം ഹൃദയേ സകലാത്മതാം സ്മരതാം ചരതാം സതാം .
സതതം ശുഭകാരിണാം ഭയശോകനിവാരിണാം സകലേഷ്വനുകമ്പയാ ജഗദേതി കുടുംബതാം ..

 

Vasudhaiva Kutumbakam

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

29.6K

Comments

2wk7s

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |