വേങ്കടേശ മംഗല അഷ്ടക സ്തോത്രം

ജംബൂദ്വീപഗശേഷശൈലഭുവനഃ ശ്രീജാനിരാദ്യാത്മജഃ
താർക്ഷ്യാഹീശമുഖാസനസ്ത്രി- ഭുവനസ്ഥാശേഷലോകപ്രിയഃ.
ശ്രീമത്സ്വാമിസരഃസുവർണ- മുഖരീസംവേഷ്ടിതഃ സർവദാ
ശ്രീമദ്വേങ്കടഭൂപതിർമമ സുഖം ദദ്യാത് സദാ മംഗലം.
സന്തപ്താമലജാതരൂപ- രചിതാഗാരേ നിവിഷ്ടഃ സദാ
സ്വർഗദ്വാരകവാട- തോരണയുതഃ പ്രാകാരസപ്താന്വിതഃ.
ഭാസ്വത്കാഞ്ചനതുംഗ- ചാരുഗരുഡസ്തംഭേ പതത്പ്രാണിനാം
സ്വപ്രേ വക്തി ഹിതാഹിതം സുകരുണോ ദദ്യാത് സദാ മംഗലം.
അത്യുച്ചാദ്രിവിചിത്ര- ഗോപുരഗണൈഃ പൂർണൈഃ സുവർണാചലൈഃ
വിസ്തീർണാമലമണ്ട- പായുതയുതൈർനാനാവനൈർനിർഭയൈഃ.
പഞ്ചാസ്യേഭവരാഹഖഡ്ഗ- മൃഗശാർദൂലാദിഭിഃ ശ്രീപതിഃ
നിത്യം വേദപരായണഃ സുകൃതിനാം ദദ്യാത് സദാ മംഗലം.
ഭേരീമംഗലതുര്യഗോമുഖ- മൃദംഗാദിസ്വനൈഃ ശോഭിതേ
തന്ത്രീവേണുസുഘോഷ- ശൃംഗകലഹൈഃ ശബ്ദൈശ്ച ദിവ്യൈർനിജൈഃ.
ഗന്ധർവാപ്സരകിന്നരോരഗ- നൃഭിർനൃത്യദ്ഭിരാസേവ്യതേ
നാനാവാഹനഗഃ സമസ്തഫലദോ ദദ്യാത് സദാ മംഗലം.
യഃ ശ്രീഭാർഗവവാസരേ നിയമതഃ കസ്തൂരികാരേണുഭിഃ
ശ്രീമത്കുങ്കുമ- കേസരാമലയുതഃ കർപൂരമുഖ്യൈർജലൈഃ.
സ്നാതഃ പുണ്യസുകഞ്ചുകേന വിലസത്കാഞ്ചീ- കിരീടാദിഭിഃ
നാനാഭൂഷണപൂഗ- ശോഭിതതനുർദദ്യാത് സദാ മംഗലം.
തീർഥം പാണ്ഡവനാമകം ശുഭകരം ത്വാകാശഗംഗാ പരാ
ഇത്യാദീനി സുപുണ്യരാശി- ജനകാന്യായോജനൈഃ സർവദാ.
തീർഥം തുംബുരുനാമകം ത്വഘഹരം ധാരാ കുമാരാഭിധാ
നിത്യാനന്ദനിധി- ര്മഹീധരവരോ ദദ്യാത് സദാ മംഗലം.
ആർതാനാമതി- ദുസ്തരാമയഗണൈ- ര്ജന്മാന്തരാഘൈരപി
സങ്കല്പാത് പരിശോധ്യ രക്ഷതി നിജസ്ഥാനം സദാ ഗച്ഛതാം.
മാർഗേ നിർഭയതഃ സ്വനാമഗൃണതോ ഗീതാദിഭിഃ സർവദാ
നിത്യം ശാസ്ത്രപരായണൈഃ സുകൃതിനാം ദദ്യാത് സദാ മംഗലം.
നിത്യം ബ്രാഹ്മണപുണ്യവര്യ- വനിതാപൂജാസമാരാധനൈ-
രത്നൈഃ പായസഭക്ഷ്യഭോജ്യ- സുഘൃതക്ഷീരാദിഭിഃ സർവദാ.
നിത്യം ദാനതപഃപുരാണ- പഠനൈരാരാധിതേ വേങ്കടക്ഷേത്രേ
നന്ദസുപൂർണചിത്രമഹിമാ ദദ്യാത് സദാ മംഗലം.
ഇത്യേതദ്വര- മംഗലാഷ്ടകമിദം ശ്രീവാദിരാജേശ്വരൈ-
രാഖ്യാതം ജഗതാമഭീഷ്ടഫലദം സർവാശുഭധ്വംസനം.
മാംഗല്യം സകലാർഥദം ശുഭകരം വൈവാഹികാദിസ്ഥലേ
തേഷാം മംഗലശംസതാം സുമനസാം ദദ്യാത് സദാ മംഗലം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

13.6K

Comments

yjujq
Love this platform -Megha Mani

Thanks preserving and sharing our rich heritage! 👏🏽🌺 -Saurav Garg

Good work. Jai sree ram.😀🙏 -Shivanya Sharma V

Amazing efforts by you all in making our scriptures and knowledge accessible to all! -Sulochana Tr

Brilliant! 🔥🌟 -Sudhanshu

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |