ಜಂಬುನಾಥ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಶ್ಚನ ಜಗತಾಂ ಹೇತುಃ ಕಪರ್ದಕಂದಲಿತಕುಮುದಜೀವಾತುಃ.
ಜಯತಿ ಜ್ಞಾನಮಹೀಂದುರ್ಜನ್ಮಸ್ಮೃತಿಕ್ಲಾಂತಿಹರದಯಾಬಿಂದುಃ.
ಶ್ರಿತಭೃತಿಬದ್ಧಪತಾಕಃ ಕಲಿತೋತ್ಪಲವನನವಮದೋದ್ರೇಕಃ.
ಅಖಿಲಾಂಡಮಾತುರೇಕಃ ಸುಖಯತ್ವಸ್ಮಾನ್ ತಪಃಪರೀಪಾಕಃ.
ಕಶ್ಚನ ಕಾರುಣ್ಯಝರಃ ಕಮಲಾಕುಚಕಲಶಕಷಣನಿಶಿತಶರಃ.
ಶ್ರೀಮಾನ್ ದಮಿತತ್ರಿಪುರಃ ಶ್ರಿತಜಂಬೂಪರಿಸರಶ್ಚಕಾಸ್ತು ಪುರಃ.
ಶಮಿತಸ್ಮರದವವಿಸರಃ ಶಕ್ರಾದ್ಯಾಶಾಸ್ಯಸೇವನಾವಸರಃ.
ಕವಿವನಘನಭಾಗ್ಯಭರೋ ಗಿರತು ಮಲಂ ಮಮ ಮನಃಸರಃ ಶಫರಃ.
ಗೃಹಿಣೀಕೃತವೈಕುಂಠಃ ಗೇಹಿತಜಂಬೂಮಹೀರುಡುಪಕಂಠಂ.
ದಿವ್ಯಂ ಕಿಮಪ್ಯಕುಂಠಂ ತೇಜಃಸ್ತಾದಸ್ಮದವನಸೋತ್ಕಂಠಂ.
ಕೃತಶಮನದರ್ಪಹರಣಂ ಕೃತಕೇತಫಣಿತಿಚಾರಿರಥಚರಣಂ.
ಶಕ್ರಾದಿಶ್ರಿತಚರಣಂ ಶರಣಂ ಜಂಬುದ್ರುಮಾಂತಿಕಾಭರಣಂ.
ಕರುಣಾರಸವಾರಿಧಯೇ ಕರವಾಣಿ ನಮಃ ಪ್ರಣಮ್ರಸುರವಿಧಯೇ.
ಜಗತಾಮಾನಂದನಿಧಯೇ ಜಂಬೂತರುಮೂಲನಿಲಯಸನ್ನಿಧಯೇ.
ಕಶ್ಚನ ಶಶಿಚೂಡಾಲಂ ಕಂಠೇಕಾಲಂ ದಯೌಘಮುತ್ಕೂಲಂ.
ಶ್ರಿತಜಂಬೂತರುಮೂಲಂ ಶಿಕ್ಷಿತಕಾಲಂ ಭಜೇ ಜಗನ್ಮೂಲಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |