ಬೃಹದೀಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪ್ರವರಂ ಪ್ರಭುಮವ್ಯಯರೂಪಮಜಂ
ಹರಿಕೇಶಮಪಾರಕೃಪಾಜಲಧಿಂ|
ಅಭಿವಾದ್ಯಮನಾಮಯಮಾದ್ಯಸುರಂ
ಭಜ ರೇ ಬೃಹದೀಶ್ವರಮಾರ್ತಿಹರಂ|
ರವಿಚಂದ್ರಕೃಶಾನುಸುಲೋಚನ-
ಮಂಬಿಕಯಾ ಸಹಿತಂ ಜನಸೌಖ್ಯಕರಂ|
ಬಹುಚೋಲನೃಪಾಲನುತಂ ವಿಬುಧಂ
ಭಜ ರೇ ಬೃಹದೀಶ್ವರಮಾರ್ತಿಹರಂ|
ಹಿಮಪರ್ವತರಾಜಸುತಾದಯಿತಂ
ಹಿಮರಶ್ಮಿವಿಭೂಷಿತಮೌಲಿವರಂ|
ಹತಪಾಪಸಮೂಹಮನೇಕತನುಂ
ಭಜ ರೇ ಬೃಹದೀಶ್ವರಮಾರ್ತಿಹರಂ|
ಹರಿಕೇಶಮಮೋಘಕರಂ ಸದಯಂ
ಪರಿರಂಜಿತಭಕ್ತಹೃದಂಬುರುಹಂ|
ಸುರದೈತ್ಯನತಂ ಮುನಿರಾಜನುತಂ
ಭಜ ರೇ ಬೃಹದೀಶ್ವರಮಾರ್ತಿಹರಂ|
ತ್ರಿಪುರಾಂತಕರೂಪಿಣಮುಗ್ರತನುಂ
ಮಹನೀಯಮನೋಗತದಿವ್ಯತಮಂ|
ಜಗದೀಶ್ವರಮಾಗಮಸಾರಭವಂ
ಭಜ ರೇ ಬೃಹದೀಶ್ವರಮಾರ್ತಿಹರಂ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |