బృహదీశ్వర స్తోత్రం

ప్రవరం ప్రభుమవ్యయరూపమజం
హరికేశమపారకృపాజలధిం|
అభివాద్యమనామయమాద్యసురం
భజ రే బృహదీశ్వరమార్తిహరం|
రవిచంద్రకృశానుసులోచన-
మంబికయా సహితం జనసౌఖ్యకరం|
బహుచోలనృపాలనుతం విబుధం
భజ రే బృహదీశ్వరమార్తిహరం|
హిమపర్వతరాజసుతాదయితం
హిమరశ్మివిభూషితమౌలివరం|
హతపాపసమూహమనేకతనుం
భజ రే బృహదీశ్వరమార్తిహరం|
హరికేశమమోఘకరం సదయం
పరిరంజితభక్తహృదంబురుహం|
సురదైత్యనతం మునిరాజనుతం
భజ రే బృహదీశ్వరమార్తిహరం|
త్రిపురాంతకరూపిణముగ్రతనుం
మహనీయమనోగతదివ్యతమం|
జగదీశ్వరమాగమసారభవం
భజ రే బృహదీశ్వరమార్తిహరం|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

70.7K

Comments

cfmrh

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |