பிருகதீசுவர ஸ்தோத்திரம்

ப்ரவரம் ப்ரபுமவ்யயரூபமஜம்
ஹரிகேஶமபாரக்ருபாஜலதிம்|
அபிவாத்யமநாமயமாத்யஸுரம்
பஜ ரே ப்ருஹதீஶ்வரமார்திஹரம்|
ரவிசந்த்ரக்ருஶானுஸுலோசன-
மம்பிகயா ஸஹிதம் ஜனஸௌக்யகரம்|
பஹுசோலந்ருபாலனுதம் விபுதம்
பஜ ரே ப்ருஹதீஶ்வரமார்திஹரம்|
ஹிமபர்வதராஜஸுதாதயிதம்
ஹிமரஶ்மிவிபூஷிதமௌலிவரம்|
ஹதபாபஸமூஹமனேகதனும்
பஜ ரே ப்ருஹதீஶ்வரமார்திஹரம்|
ஹரிகேஶமமோககரம் ஸதயம்
பரிரஞ்ஜிதபக்தஹ்ருதம்புருஹம்|
ஸுரதைத்யனதம் முநிராஜனுதம்
பஜ ரே ப்ருஹதீஶ்வரமார்திஹரம்|
த்ரிபுராந்தகரூபிணமுக்ரதனும்
மஹனீயமனோகததிவ்யதமம்|
ஜகதீஶ்வரமாகமஸாரபவம்
பஜ ரே ப்ருஹதீஶ்வரமார்திஹரம்|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |