വേങ്കടേശ അഷ്ടക സ്തുതി

യോ ലോകരക്ഷാർഥമിഹാവതീര്യ വൈകുണ്ഠലോകാത് സുരവര്യവര്യഃ.
ശേഷാചലേ തിഷ്ഠതി യോഽനവദ്യേ തം വേങ്കടേശം ശരണം പ്രപദ്യേ.
പദ്മാവതീമാനസരാജഹംസഃ കൃപാകടാക്ഷാനുഗൃഹീതഹംസഃ.
ഹംസാത്മനാദിഷ്ട- നിജസ്വഭാവസ്തം വേങ്കടേശം ശരണം പ്രപദ്യേ.
മഹാവിഭൂതിഃ സ്വയമേവ യസ്യ പദാരവിന്ദം ഭജതേ ചിരസ്യ.
തഥാപി യോഽർഥം ഭുവി സഞ്ചിനോതി തം വേങ്കടേശം ശരണം പ്രപദ്യേ.
യ ആശ്വിനേ മാസി മഹോത്സവാർഥം ശേഷാദ്രിമാരുഹ്യ മുദാതിതുംഗം.
യത്പാദമീക്ഷന്തി തരന്തി തേ വൈ തം വേങ്കടേശം ശരണം പ്രപദ്യേ.
പ്രസീദ ലക്ഷ്മീരമണ പ്രസീദ പ്രസീദ ശേഷാദ്രിശയ പ്രസീദ.
ദാരിദ്ര്യദുഃഖാദിഭയം ഹരസ്വ തം വേങ്കടേശം ശരണം പ്രപദ്യേ.
യദി പ്രമാദേന കൃതോഽപരാധഃ ശ്രീവേങ്കടേശാശ്രിതലോകബാധഃ.
സ മാമവ ത്വം പ്രണമാമി ഭൂയസ്തം വേങ്കടേശം ശരണം പ്രപദ്യേ.
ന മത്സമോ യദ്യപി പാതകീഹ ന ത്വത്സമഃ കാരുണികോഽപി ചേഹ.
വിജ്ഞാപിതം മേ ശൃണു ശേഷശായിൻ തം വേങ്കടേശം ശരണം പ്രപദ്യേ.
വേങ്കടേശാഷ്ടകമിദം ത്രികാലം യഃ പഠേന്നരഃ.
സ സർവപാപനിർമുക്തോ വേങ്കടേശപ്രിയോ ഭവേത്.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

70.4K

Comments

rhihx

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |