ఆత్మేశ్వర పంచరత్న స్తోత్రం

షడాధారోర్ధ్వసన్నిష్ఠం షడుత్కర్షస్థలేశ్వరం .
షట్సభారమణం వందే షడధ్వారాధనక్షమం ..

శ్రీమత్శ్రీకుందమూలస్థలలసితమహాయోగపీఠే నిషణ్ణః
సర్వాధారో మహాత్మాఽప్యనుపమితమహాస్వాదికైలాసవాసీ .
యస్యాస్తే కామినీ యా నతజనవరదా యోగమాతా మహేశీ
సోఽవ్యాదాత్మేశ్వరో మాం శివపురరమణః సచ్చిదానందమూర్తిః ..

యో వేదాంతవిచింత్యరూపమహిమా యం యాతి సర్వం జగత్
యేనేదం భువనం భృతం విధిముఖాః కుర్వంతి యస్మై నమః .
యస్మాత్ సంప్రభవంతి భూతనికరాః యస్య స్మృతిర్మోక్షకృత్
యస్మిన్ యోగరతిఃశివేతి స మహానాత్మేశ్వరః పాతు నః ..

తుర్యాతీతపదోర్ధ్వగం గుణపరం సత్తామయం సర్వగం
సంవేద్యం శ్రుతిశీర్షకైరనుపమం సర్వాధికం శాశ్వతం .
ఓంకారాంతరబిందుమధ్యసదనం హ్రీంకారలభ్యం నుమో
వ్యోమాకారశిఖావిభావిమునిసందృశ్యం చిదాత్మేశ్వరం ..

వేదాంతార్థవిచక్షణైరతితరాం బ్రహ్మేతి యః కథ్యతేఽ-
ప్యన్యైర్యోగిజనైర్మహాపురుష ఇత్యష్టాంగిభిశ్చింతితః .
కైశ్చిల్లోకవిపత్తికృత్ త్రినయనఃశ్రీనీలకంఠః స్మృతః
తం వందే పరమాత్మనాథమనిశం కుందద్రుమాధః స్థితం ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

86.0K

Comments

4td63
My day starts with Vedadhara🌺🌺 -Priyansh Rai

Amazing! 😍🌟🙌 -Rahul Goud

Wonderful! 🌼 -Abhay Nauhbar

Phenomenal! 🙏🙏🙏🙏 -User_se91xo

Exceptional! 🎖️🌟👏 -User_se91t8

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |