ಆತ್ಮೇಶ್ವರ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಷಡಾಧಾರೋರ್ಧ್ವಸನ್ನಿಷ್ಠಂ ಷಡುತ್ಕರ್ಷಸ್ಥಲೇಶ್ವರಂ .
ಷಟ್ಸಭಾರಮಣಂ ವಂದೇ ಷಡಧ್ವಾರಾಧನಕ್ಷಮಂ ..

ಶ್ರೀಮತ್ಶ್ರೀಕುಂದಮೂಲಸ್ಥಲಲಸಿತಮಹಾಯೋಗಪೀಠೇ ನಿಷಣ್ಣಃ
ಸರ್ವಾಧಾರೋ ಮಹಾತ್ಮಾಽಪ್ಯನುಪಮಿತಮಹಾಸ್ವಾದಿಕೈಲಾಸವಾಸೀ .
ಯಸ್ಯಾಸ್ತೇ ಕಾಮಿನೀ ಯಾ ನತಜನವರದಾ ಯೋಗಮಾತಾ ಮಹೇಶೀ
ಸೋಽವ್ಯಾದಾತ್ಮೇಶ್ವರೋ ಮಾಂ ಶಿವಪುರರಮಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿಃ ..

ಯೋ ವೇದಾಂತವಿಚಿಂತ್ಯರೂಪಮಹಿಮಾ ಯಂ ಯಾತಿ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್
ಯೇನೇದಂ ಭುವನಂ ಭೃತಂ ವಿಧಿಮುಖಾಃ ಕುರ್ವಂತಿ ಯಸ್ಮೈ ನಮಃ .
ಯಸ್ಮಾತ್ ಸಂಪ್ರಭವಂತಿ ಭೂತನಿಕರಾಃ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮೋಕ್ಷಕೃತ್
ಯಸ್ಮಿನ್ ಯೋಗರತಿಃಶಿವೇತಿ ಸ ಮಹಾನಾತ್ಮೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ನಃ ..

ತುರ್ಯಾತೀತಪದೋರ್ಧ್ವಗಂ ಗುಣಪರಂ ಸತ್ತಾಮಯಂ ಸರ್ವಗಂ
ಸಂವೇದ್ಯಂ ಶ್ರುತಿಶೀರ್ಷಕೈರನುಪಮಂ ಸರ್ವಾಧಿಕಂ ಶಾಶ್ವತಂ .
ಓಂಕಾರಾಂತರಬಿಂದುಮಧ್ಯಸದನಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಲಭ್ಯಂ ನುಮೋ
ವ್ಯೋಮಾಕಾರಶಿಖಾವಿಭಾವಿಮುನಿಸಂದೃಶ್ಯಂ ಚಿದಾತ್ಮೇಶ್ವರಂ ..

ವೇದಾಂತಾರ್ಥವಿಚಕ್ಷಣೈರತಿತರಾಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಯಃ ಕಥ್ಯತೇಽ-
ಪ್ಯನ್ಯೈರ್ಯೋಗಿಜನೈರ್ಮಹಾಪುರುಷ ಇತ್ಯಷ್ಟಾಂಗಿಭಿಶ್ಚಿಂತಿತಃ .
ಕೈಶ್ಚಿಲ್ಲೋಕವಿಪತ್ತಿಕೃತ್ ತ್ರಿನಯನಃಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಃ ಸ್ಮೃತಃ
ತಂ ವಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಾಥಮನಿಶಂ ಕುಂದದ್ರುಮಾಧಃ ಸ್ಥಿತಂ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |