అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం

 

Video - Ardhanareeshwara Stotram 

 

Ardhanareeshwara Stotram

 

చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయై
కర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ.
ధమ్మల్లికాయై చ జటాధరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ.
కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయై
చితారజఃపుంజవిచర్చితాయ.
కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ.
ఝణత్కణత్కంకణనూపురాయై
పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయై.
హేమాంగదాయై భుజగాంగదాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ.
విశాలనీలోత్పలలోచనాయై
వికాసిపంకేరుహలోచనాయ.
సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ.
మందారమాలాకలితాలకాయై
కపాలమాలాంకితకంధరాయ.
దివ్యాంబరాయై చ దిగంబరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ.
అంభోధరశ్యామలకుంతలాయై
తటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ.
నిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ.
ప్రపంచసృష్ట్యున్ముఖలాస్యకాయై
సమస్తసంహారకతాండవాయ.
జగజ్జనన్యై జగదేకపిత్రే
నమః శివాయై చ నమః శివాయ.
ప్రదీప్తరత్నోజ్జ్వలకుండలాయై
స్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ.
శివాన్వితాయై చ శివాన్వితాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ.
ఏతత్ పఠేదష్టకమిష్టదం యో
భక్త్యా స మాన్యో భువి దీర్ఘజీవీ.
ప్రాప్నోతి సౌభాగ్యమనంతకాలం
భూయాత్ సదా తస్య సమస్తసిద్ధిః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

శివ రక్షా స్తోత్రం

శివ రక్షా స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీశివరక్షాస్తోత్రమంత్రస్య. యాజ్ఞవల్క్య-ఋషిః. శ్రీసదాశివో దేవతా. అనుష్టుప్ ఛందః. శ్రీసదాశివప్రీత్యర్థే శివరక్షాస్తోత్రజపే వినియోగః. చరితం దేవదేవస్య మహాదేవస్య పావనం. అపారం పరమోదారం చతుర్వర్గస్య సాధనం. గౌరీవినాయకోపేతం పంచవక్త్రం త్రినేత్రకం. శివం ధ

Click here to know more..

సూర్య ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

సూర్య ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

ఆదిత్యః ప్రథమం నామ ద్వితీయం తు దివాకరః. తృతీయం భాస్కరః ప్రోక్తం చతుర్థం తు ప్రభాకరః. పంచమం తు సహస్రాంశుః షష్ఠం త్రైలోక్యలోచనః. సప్తమం హరిదశ్వశ్చ హ్యష్టమం చ విభావసుః. దినేశో నవమం ప్రోక్తో దశమం ద్వాదశాత్మకః. ఏకాదశం త్రయీమూర్తిర్ద్వాదశం సూర్య ఏవ చ.

Click here to know more..

అథర్వవేదం యొక్క రుద్ర సూక్తం

అథర్వవేదం యొక్క రుద్ర సూక్తం

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |