ദണ്ഡപാണി സ്തോത്രം

ചണ്ഡപാപഹര- പാദസേവനം ഗണ്ഡശോഭിവര- കുണ്ഡലദ്വയം.
ദണ്ഡിതാഖില- സുരാരിമണ്ഡലം ദണ്ഡപാണിമനിശം വിഭാവയേ.
കാലകാലതനുജം കൃപാലയം ബാലചന്ദ്രവിലസജ്-ജടാധരം.
ചേലധൂതശിശു- വാസരേശ്വരം ദണ്ഡപാണിമനിശം വിഭാവയേ.
താരകേശ- സദൃശാനനോജ്ജ്വലം താരകാരിമഖിലാർഥദം ജവാത്.
താരകം നിരവധേർഭവാംബുധേർദണ്ഡ- പാണിമനിശം വിഭാവയേ.
താപഹാരിനിജ- പാദസംസ്തുതിം കോപകാമമുഖ- വൈരിവാരകം.
പ്രാപകം നിജപദസ്യ സത്വരം ദണ്ഡപാണിമനിശം വിഭാവയേ.
കാമനീയകവി- നിർജിതാംഗജം രാമലക്ഷ്മണ- കരാംബുജാർചിതം.
കോമലാംഗമതി- സുന്ദരാകൃതിം ദണ്ഡപാണിമനിശം വിഭാവയേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

56.4K

Comments

w8Gu4
So impressed by Vedadhara’s mission to reveal the depths of Hindu scriptures! 🙌🏽🌺 -Syona Vardhan

this website is a bridge to our present and futur generations toour glorious past...superly impressed -Geetha Raghavan

Divine! -Rajnandini Jadhav

Marvelous! 💯❤️ -Keshav Divakar

Awesome! 😎🌟 -Mohit Shimpi

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |