ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀಕಂಠಂ ಪರಮೋದಾರಂ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಂ ಹಿಮಾದ್ರಿಜಾಂ|
ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯರ್ಧನಾರೀಶಂ ಪಾರ್ವತೀಮಂಬಿಕಾಂ ತಥಾ|
ಶೂಲಿನಂ ಭೈರವಂ ರುದ್ರಂ ಶೂಲಿನೀಂ ವರದಾಂ ಭವಾಂ|
ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯರ್ಧನಾರೀಶಂ ಪಾರ್ವತೀಮಂಬಿಕಾಂ ತಥಾ|
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಂ ದೇವಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಂ ಸುರೋತ್ತಮಾಂ|
ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯರ್ಧನಾರೀಶಂ ಪಾರ್ವತೀಮಂಬಿಕಾಂ ತಥಾ|
ಬಲೀವರ್ದಾಸನಾರೂಢಂ ಸಿಂಹೋಪರಿ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಂ|
ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯರ್ಧನಾರೀಶಂ ಪಾರ್ವತೀಮಂಬಿಕಾಂ ತಥಾ|
ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಂ ಚ ಶಕ್ತಿಪೀಠನಿವಾಸಿನೀಂ|
ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯರ್ಧನಾರೀಶಂ ಪಾರ್ವತೀಮಂಬಿಕಾಂ ತಥಾ|
ಪಿತರಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಗಜಾಸ್ಯಸ್ಕಂದಮಾತರಂ|
ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯರ್ಧನಾರೀಶಂ ಪಾರ್ವತೀಮಂಬಿಕಾಂ ತಥಾ|
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಾಭಾಸಂ ಕೋಟಿಚಂದ್ರಸಮಚ್ಛವಿಂ|
ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯರ್ಧನಾರೀಶಂ ಪಾರ್ವತೀಮಂಬಿಕಾಂ ತಥಾ|
ಯಮಾಂತಕಂ ಯಶೋವಂತಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀಂ ವರಾನನಾಂ|
ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯರ್ಧನಾರೀಶಂ ಪಾರ್ವತೀಮಂಬಿಕಾಂ ತಥಾ|
ಕಪಾಲಮಾಲಿನಂ ಭೀಮಂ ರತ್ನಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಣಾಂ|
ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯರ್ಧನಾರೀಶಂ ಪಾರ್ವತೀಮಂಬಿಕಾಂ ತಥಾ|
ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗಂ ಮಹಾವೀರಂ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗೀಂ ಮಹಾಬಲಾಂ|
ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯರ್ಧನಾರೀಶಂ ಪಾರ್ವತೀಮಂಬಿಕಾಂ ತಥಾ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |