ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಯುಗಲಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವೃಂದಾವನವಿಹಾರಾಢ್ಯೌ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹೌ.
ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಪೀತನೀಲಪಟೌ ಶಾಂತೌ ಶ್ಯಾಮಗೌರಕಲೇಬರೌ.
ಸದಾ ರಾಸರತೌ ಸತ್ಯೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಭಾವಾವಿಷ್ಟೌ ಸದಾ ರಮ್ಯೌ ರಾಸಚಾತುರ್ಯಪಂಡಿತೌ.
ಮುರಲೀಗಾನತತ್ತ್ವಜ್ಞೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಯಮುನೋಪವನಾವಾಸೌ ಕದಂಬವನಮಂದಿರೌ.
ಕಲ್ಪದ್ರುಮವನಾಧೀಶೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಯಮುನಾಸ್ನಾನಸುಭಗೌ ಗೋವರ್ಧನವಿಲಾಸಿನೌ.
ದಿವ್ಯಮಂದಾರಮಾಲಾಢ್ಯೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಮಂಜೀರರಂಜಿತಪದೌ ನಾಸಾಗ್ರಗಜಮೌಕ್ತಿಕೌ.
ಮಧುರಸ್ಮೇರಸುಮುಖೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಅನಂತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಿಣೌ.
ಮೋಹನೌ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಪರಸ್ಪರಸಮಾವಿಷ್ಟೌ ಪರಸ್ಪರಗಣಪ್ರಿಯೌ.
ರಸಸಾಗರಸಂಪನ್ನೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |