രാജരാജേശ്വരീ സ്തോത്രം

യാ ത്രൈലോക്യകുടുംബികാ വരസുധാധാരാഭി- സന്തർപിണീ
ഭൂമ്യാദീന്ദ്രിയ- ചിത്തചേതനപരാ സംവിന്മയീ ശാശ്വതീ.
ബ്രഹ്മേന്ദ്രാച്യുത- വന്ദിതേശമഹിഷീ വിജ്ഞാനദാത്രീ സതാം
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.
യാം വിദ്യേതി വദന്തി ശുദ്ധമതയോ വാചാം പരാം ദേവതാം
ഷട്ചക്രാന്തനിവാസിനീം കുലപഥപ്രോത്സാഹ- സംവർധിനീം.
ശ്രീചക്രാങ്കിതരൂപിണീം സുരമണേർവാമാങ്ക- സംശോഭിനീം
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.
യാ സർവേശ്വരനായികേതി ലലിതേത്യാനന്ദ- സീമേശ്വരീ-
ത്യംബേതി ത്രിപുരേശ്വരീതി വചസാം വാഗ്വാദിനീത്യന്നദാ.
ഇത്യേവം പ്രവദന്തി സാധുമതയഃ സ്വാനന്ദബോധോജ്ജ്വലാഃ
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.
യാ പ്രാതഃ ശിഖിമണ്ഡലേ മുനിജനൈർഗൗരീ സമാരാധ്യതേ
യാ മധ്യേ ദിവസസ്യ ഭാനുരുചിരാ ചണ്ഡാംശുമധ്യേ പരം.
യാ സായം ശശിരൂപിണീ ഹിമരുചേർമധ്യേ ത്രിസന്ധ്യാത്മികാ
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.
യാ മൂലോത്ഥിതനാദ- സന്തതിലവൈഃ സംസ്തൂയതേ യോഗിഭിഃ
യാ പൂർണേന്ദുകലാമൃതൈഃ കുലപഥേ സംസിച്യതേ സന്തതം.
യാ ബന്ധത്രയകുംഭിതോന്മനിപഥേ സിദ്ധ്യഷ്ടകേനേഡ്യതേ
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.
യാ മൂകസ്യ കവിത്വവർഷണ- സുധാകാദംബിനീ ശ്രീകരീ
യാ ലക്ഷ്മീതനയസ്യ ജീവനകരീ സഞ്ജീവിനീവിദ്യയാ.
യാ ദ്രോണീപുരനായികാ ദ്വിജശിശോഃ സ്തന്യപ്രദാത്രീ മുദാ
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.
യാ വിശ്വപ്രഭവാദി- കാര്യജനനീ ബ്രഹ്മാദിമൂർത്യാത്മനാ
യാ ചന്ദ്രാർകശിഖി- പ്രഭാസനകരീ സ്വാത്മപ്രഭാസത്തയാ.
യാ സത്ത്വാദിഗുണത്രയേഷു സമതാസംവിത്പ്രദാത്രീ സതാം
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.
യാ ക്ഷിത്യന്തശിവാദിതത്ത്വ- വിലസത്സ്ഫൂർതിസ്വരൂപാ പരം
യാ ബ്രഹ്മാൺദകടാഹഭാര- നിവഹന്മണ്ഡൂകവിശ്വംഭരീ.
യാ വിശ്വം നിഖിലം ചരാചരമയം വ്യാപ്യ സ്ഥിതാ സന്തതം
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.
യാ വർഗാഷ്ടകവർണ- പഞ്ജരശുകീ വിദ്യാക്ഷരാലാപിനീ
നിത്യാനന്ദപയോ- ഽനുമോദനകരീ ശ്യാമാ മനോഹാരിണീ.
സത്യാനന്ദചിദീശ്വര- പ്രണയിനീ സ്വർഗാപവർഗപ്രദാ
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.
യാ ശ്രുത്യന്തസുശുക്തിസമ്പുട- മഹാമുക്താഫലം സാത്ത്വികം
സച്ചിത്സൗഖ്യപയോദ- വൃഷ്ടിഫലിതം സർവാത്മനാ സുന്ദരം.
നിർമൂല്യം നിഖിലാർഥദം നിരുപമാകാരം ഭവാഹ്ലാദദം
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.
യാ നിത്യാവ്രതമണ്ഡല- സ്തുതപദാ നിത്യാർചനാതത്പരാ
നിത്യാനിത്യവിമർശിനീ കുലഗുരോർവാവയ- പ്രകാശാത്മികാ.
കൃത്യാകൃത്യമതി- പ്രഭേദശമനീ കാത്സ്നര്യാത്മലാഭപ്രദാ
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.
യാമുദ്ദിശ്യ യജന്തി ശുദ്ധമതയോ നിത്യം പരാഗ്നൗ സ്രുചാ
മത്യാ പ്രാണഘൃതപ്ലുതേ- ന്ദ്രിയചരുദ്രവ്യൈഃ സമന്ത്രാക്ഷരൈഃ.
യത്പാദാംബുജഭക്തി- ദാർഢ്യസുരസപ്രാപ്ത്യൈ ബുധാഃ സന്തതം
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.
യാ സംവിന്മകരന്ദ- പുഷ്പലതികാസ്വാനന്ദ- ദേശോത്ഥിതാ
സത്സന്താനസുവേഷ്ട- നാതിരുചിരാ ശ്രേയഃഫലം തന്വതീ.
നിർധൂതാഖിലവൃത്തിഭക്ത- ധിഷണാഭൃംഗാംഗനാസേവിതാ
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.
യാമാരാധ്യ മുനിർഭവാബ്ധിമതരത് ക്ലേശോർമിജാലാവൃതം
യാം ധ്യാത്വാ ന നിവർതതേ ശിവപദാനന്ദാബ്ധിമഗ്നഃ പരം.
യാം സ്മൃത്വാ സ്വപദൈകബോധമയതേ സ്ഥൂലേഽപി ദേഹേ ജനഃ
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.
യാ പാഷാങ്കുശചാപ- സായകകരാ ചന്ദ്രാർധചൂഡാലസത്
കാഞ്ചീദാമവിഭൂഷിതാ സ്മിതമുഖീ മന്ദാരമാലാധരാ.
നീലേന്ദീവരലോചനാ ശുഭകരീ ത്യാഗാധിരാജേശ്വരീ
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.
യാ ഭക്തേഷു ദദാതി സന്തതസുഖം വാണീം ച ലക്ഷ്മീം തഥാ
സൗന്ദര്യം നിഗമാഗമാർഥകവിതാം സത്പുത്രസമ്പത്സുഖം.
സത്സംഗം സുകലത്രതാം സുവിനയം സായുജ്യമുക്തിം പരാം
താം വന്ദേ ഹൃദയത്രികോണനിലയാം ശ്രീരാജരാജേശ്വരീം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |