ವಿಶ್ವನಾಥ ದಶಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಯಸ್ಮಾತ್ಪರಂ ನ ಕಿಲ ಚಾಪರಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿಜ್-
ಜ್ಯಾಯಾನ್ನ ಕೋಽಪಿ ಹಿ ತಥೈವ ಭವೇತ್ಕನೀಯಾನ್.
ನಿಷ್ಕಂಪ ಏಕ ಇತಿ ಯೋಽವ್ಯಯಸೌಖ್ಯಸಿಂಧು-
ಸ್ತಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಮಲಂ ಮುನಿವಂದ್ಯಮೀಡೇ.
ರಜ್ವಾಂ ಯಥಾ ಭ್ರಮವಿಭಾಸಿತಸರ್ಪಭಾವಃ
ಯಸ್ಮಿಂಸ್ತಥೈವ ಬತ ವಿಶ್ವವಿಭೇದಭಾನಂ.
ಯೋಽಜ್ಞಾನನಾಶನವಿಧೌ ಪ್ರಥಿತಸ್ತೋಽರಿ-
ಸ್ತಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಮಲಂ ಮುನಿವಂದ್ಯಮೀಡೇ.
ಯಾವನ್ನ ಭಕ್ತಿರಖಿಲೇಶ್ವರಪಾದಪದ್ಮೇ
ಸಂಸಾರಸೌಖ್ಯಮಿಹ ಯತ್ಕಿಲ ಶುಕ್ತಿರೌಪ್ಯಂ.
ಯದ್ಭಕ್ತಿರೇವ ಭವರೋಗನುದಾ ಸುಧೈವ ತಂ
ವಿಶ್ವನಾಥಮಮಲಂ ಮುನಿವಂದ್ಯಮೀಡೇ.
ಯಃ ಕಾಮಮತ್ತಗಜಗಂಡವಿಭೇದಸಿಂಹೋ
ಯೋ ವಿಘ್ನಸರ್ಪಭವಭೀತೀನುದೋ ಗುರುತ್ಮಾನ್.
ಯೋ ದುರ್ವಿಷಹ್ಯಭವತಾಪಜದುಃಖಚಂದ್ರ-
ಸ್ತಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಮಲಂ ಮುನಿವಂದ್ಯಮೀಡೇ.
ವೈರಾಗ್ಯಭಕ್ತಿನವಪಲ್ಲವಕೃದ್ವಸಂತೋ
ಯೋಭೋಗವಾಸನಾವನಪ್ರವಿದಾಹದಾವಃ.
ಯೋಽಧರ್ಮರಾವಣವಿನಾಶನಹೇತುರಾಮ-
ಸ್ತಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಮಲಂ ಮುನಿವಂದ್ಯಮೀಡೇ.
ಸ್ವಾನನ್ಯಭಕ್ತಭವವಾರಿಧಿಕುಂಭಜೋ ಯೋ
ಯೋ ಭಕ್ತಚಂಚಲಮನೋಭ್ರಮರಾಬ್ಜಕಲ್ಪಃ.
ಯೋ ಭಕ್ತಸಂಚಿತಘನಪ್ರವಿಭೇದವಾತ-
ಸ್ತಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಮಲಂ ಮುನಿವಂದ್ಯಮೀಡೇ.
ಸದ್ಭಕ್ತಸಧೃದಯಪಂಜರಗಃ ಶುಕೋ ಯ
ಓಂಕಾರನಿಃಸ್ವನವಿಲುಬ್ಧಕರಃ ಪಿಕೋ ಯಃ.
ಯೋ ಭಕ್ತಮಂದಿರಕದಂಬಚರೋ ಮಯೂರ-
ಸ್ತಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಮಲಂ ಮುನಿವಂದ್ಯಮೀಡೇ.
ಯೋ ಭಕ್ತಕಲ್ಪಿತದಕಲ್ಪತರುಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋ
ಯೋ ಭಕ್ತಚಿತ್ತಗತಕಾಮಧೇನುತಿ ಚೋಕ್ತಃ.
ಯೋ ಭಕ್ತಚಿಂತಿತದದಿವ್ಯಮಮಣಿಪ್ರಕಲ್ಪ-
ಸ್ತಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಮಲಂ ಮುನಿವಂದ್ಯಮೀಡೇ.
ಹೇಮೈವ ಯದ್ವದಿಹ ಭೂಷಣನಾಮ ಧತ್ತೇ
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತದ್ವದಿಹ ಶಂಕರನಾಮ ಧತ್ತೇ.
ಯೋಭಕ್ತಭಾವತನುಧೃಕ್ ಚಿದಖಂಡರೂಪ-
ಸ್ತಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಮಲಂ ಮುನಿವಂದ್ಯಮೀಡೇ.
ಯನ್ನೇತಿ ನೇತಿ ವಚನೈರ್ನಿಗಮಾ ವದಂತಿ
ಯಜ್ಜೀವವಿಶ್ವಭವಶೋಕಭಯಾತಿದೂರಂ.
ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಾದ್ವಯಮಿದಂ ಮಮ ಶುದ್ಧರೂಪಂ
ತಂ ವಿಶ್ವನಾಥಮಮಲಂ ಮುನಿವಂದ್ಯಮೀಡೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

89.5K

Comments Kannada

rbp7y
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 🌟 -ದೀಪಾ ನಾಯಕ್

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೊನ್ನಿನ ಮುಟ್ಟು -ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ಪೃಥ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಕಾವ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |