విశ్వనాథ దశక స్తోత్రం

యస్మాత్పరం న కిల చాపరమస్తి కించిజ్-
జ్యాయాన్న కోఽపి హి తథైవ భవేత్కనీయాన్.
నిష్కంప ఏక ఇతి యోఽవ్యయసౌఖ్యసింధు-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
రజ్వాం యథా భ్రమవిభాసితసర్పభావః
యస్మింస్తథైవ బత విశ్వవిభేదభానం.
యోఽజ్ఞాననాశనవిధౌ ప్రథితస్తోఽరి-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
యావన్న భక్తిరఖిలేశ్వరపాదపద్మే
సంసారసౌఖ్యమిహ యత్కిల శుక్తిరౌప్యం.
యద్భక్తిరేవ భవరోగనుదా సుధైవ తం
విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
యః కామమత్తగజగండవిభేదసింహో
యో విఘ్నసర్పభవభీతీనుదో గురుత్మాన్.
యో దుర్విషహ్యభవతాపజదుఃఖచంద్ర-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
వైరాగ్యభక్తినవపల్లవకృద్వసంతో
యోభోగవాసనావనప్రవిదాహదావః.
యోఽధర్మరావణవినాశనహేతురామ-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
స్వానన్యభక్తభవవారిధికుంభజో యో
యో భక్తచంచలమనోభ్రమరాబ్జకల్పః.
యో భక్తసంచితఘనప్రవిభేదవాత-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
సద్భక్తసధృదయపంజరగః శుకో య
ఓంకారనిఃస్వనవిలుబ్ధకరః పికో యః.
యో భక్తమందిరకదంబచరో మయూర-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
యో భక్తకల్పితదకల్పతరుః ప్రసిద్ధో
యో భక్తచిత్తగతకామధేనుతి చోక్తః.
యో భక్తచింతితదదివ్యమమణిప్రకల్ప-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
హేమైవ యద్వదిహ భూషణనామ ధత్తే
బ్రహ్మైవ తద్వదిహ శంకరనామ ధత్తే.
యోభక్తభావతనుధృక్ చిదఖండరూప-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
యన్నేతి నేతి వచనైర్నిగమా వదంతి
యజ్జీవవిశ్వభవశోకభయాతిదూరం.
సచ్చిత్సుఖాద్వయమిదం మమ శుద్ధరూపం
తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

29.2K
1.0K

Comments Telugu

kyuiz
వేదధార ప్రభావం మార్పును తీసుకువచ్చింది. నా జీవితంలో పాజిటివిటీకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -V Venkatesh

ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

వేదధారలో చేరడం ఒక వరంగా ఉంది. నా జీవితం మరింత పాజిటివ్ మరియు సంతృప్తంగా ఉంది. -Kavitha

ప్రత్యేకమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -కొల్లిపర శ్రీనివాస్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |