విశ్వనాథ దశక స్తోత్రం

యస్మాత్పరం న కిల చాపరమస్తి కించిజ్-
జ్యాయాన్న కోఽపి హి తథైవ భవేత్కనీయాన్.
నిష్కంప ఏక ఇతి యోఽవ్యయసౌఖ్యసింధు-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
రజ్వాం యథా భ్రమవిభాసితసర్పభావః
యస్మింస్తథైవ బత విశ్వవిభేదభానం.
యోఽజ్ఞాననాశనవిధౌ ప్రథితస్తోఽరి-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
యావన్న భక్తిరఖిలేశ్వరపాదపద్మే
సంసారసౌఖ్యమిహ యత్కిల శుక్తిరౌప్యం.
యద్భక్తిరేవ భవరోగనుదా సుధైవ తం
విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
యః కామమత్తగజగండవిభేదసింహో
యో విఘ్నసర్పభవభీతీనుదో గురుత్మాన్.
యో దుర్విషహ్యభవతాపజదుఃఖచంద్ర-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
వైరాగ్యభక్తినవపల్లవకృద్వసంతో
యోభోగవాసనావనప్రవిదాహదావః.
యోఽధర్మరావణవినాశనహేతురామ-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
స్వానన్యభక్తభవవారిధికుంభజో యో
యో భక్తచంచలమనోభ్రమరాబ్జకల్పః.
యో భక్తసంచితఘనప్రవిభేదవాత-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
సద్భక్తసధృదయపంజరగః శుకో య
ఓంకారనిఃస్వనవిలుబ్ధకరః పికో యః.
యో భక్తమందిరకదంబచరో మయూర-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
యో భక్తకల్పితదకల్పతరుః ప్రసిద్ధో
యో భక్తచిత్తగతకామధేనుతి చోక్తః.
యో భక్తచింతితదదివ్యమమణిప్రకల్ప-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
హేమైవ యద్వదిహ భూషణనామ ధత్తే
బ్రహ్మైవ తద్వదిహ శంకరనామ ధత్తే.
యోభక్తభావతనుధృక్ చిదఖండరూప-
స్తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.
యన్నేతి నేతి వచనైర్నిగమా వదంతి
యజ్జీవవిశ్వభవశోకభయాతిదూరం.
సచ్చిత్సుఖాద్వయమిదం మమ శుద్ధరూపం
తం విశ్వనాథమమలం మునివంద్యమీడే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |