వేదసార శివ స్తోత్రం

పశూనాం పతిం పాపనాశం పరేశం
గజేంద్రస్య కృత్తిం వసానం వరేణ్యం.
జటాజూటమధ్యే స్ఫురద్గాంగవారిం
మహాదేవమేకం స్మరామి స్మరారిం.
మహేశం సురేశం సురారాతినాశం
విభుం విశ్వనాథం విభూత్యంగభూషం.
విరూపాక్షమింద్వర్క- వహ్నిత్రినేత్రం
సదానందమీడే ప్రభుం పంచవక్త్రం.
గిరీశం గణేశం గలే నీలవర్ణం
గవేంద్రాధిరూఢం గుణాతీతరూపం.
భవం భాస్వరం భస్మనా భూషితాంగం
భవానీకలత్రం భజే పంచవక్త్రం.
శివాకాంత శంభో శశాంకార్ధమౌలే
మహేశాన శూలిన్ జటాజూటధారిన్.
త్వమేకో జగద్వ్యాపకో విశ్వరూపః
ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో పూర్ణరూప.
పరాత్మానమేకం జగద్బీజమాద్యం
నిరీహం నిరాకారమోంకారవేద్యం.
యతో జాయతే పాల్యతే యేన విశ్వం
తమీశం భజే లీయతే యత్ర విశ్వం.
న భూమిర్న చాపో న వహ్నిర్న వాయు-
ర్న చాకాశమాస్తే న తంద్రా న నిద్రా.
న చోష్ణం న శీతం న దేశో న వేషో
న యస్యాస్తి మూర్తిస్త్రిమూర్తిం తమీడే.
అజం శాశ్వతం కారణం కారణానాం
శివం కేవలం భాసకం భాసకానాం.
తురీయం తమఃపారమాద్యంతహీనం
ప్రపద్యే పరం పావనం ద్వైతహీనం.
నమస్తే నమస్తే విభో విశ్వమూర్తే
నమస్తే నమస్తే చిదానందమూర్తే.
నమస్తే నమస్తే తపోయోగగమ్య
నమస్తే నమస్తే శ్రుతిజ్ఞానగమ్య.
ప్రభో శూలపాణే విభో విశ్వనాథ
మహాదేవ శంభో మహేశ త్రినేత్ర.
శివాకాంత శాంత స్మరారే పురారే
త్వదన్యో వరేణ్యో న మాన్యో న గణ్యః.
శంభో మహేశ కరుణామయ శూలపాణే
గౌరీపతే పశుపతే పశుపాశనాశిన్.
కాశీపతే కరుణయా జగదేతదేక-
స్త్వం హంసి పాసి విదధాసి మహేశ్వరోఽసి.
త్వత్తో జగద్భవతి దేవ భవ స్మరారే
త్వయ్యేవ తిష్ఠతి జగన్మృడ విశ్వనాథ.
త్వయ్యేవ గచ్ఛతి లయం జగదేతదీశ
లింగాత్మకం హర చరాచరవిశ్వరూపిన్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |