സപ്ത നദീ പുണ്യപദ്മ സ്തോത്രം

സുരേശ്വരാര്യപൂജിതാം മഹാനദീഷു ചോത്തമാം
ദ്യുലോകതഃ സമാഗതാം ഗിരീശമസ്തകസ്ഥിതാം|
വധോദ്യതാദികല്മഷപ്രണാശിനീം ഹിതപ്രദാം
വികാശികാപദേ സ്ഥിതാം വികാസദാമഹം ഭജേ|
പ്രദേശമുത്തരം ച പൂരുവംശദേശസംസ്പൃശാം
ത്രിവേണിസംഗമിശ്രിതാം സഹസ്രരശ്മിനന്ദിനീം|
വിചേതനപ്രപാപനാശകാരിണീം യമാനുജാം
നമാമി താം സുശാന്തിദാം കലിന്ദശൈലജാം വരാം|
ത്രിനേത്രദേവസന്നിധൗ സുഗാമിനീം സുധാമയീം
മഹത്പ്രകീർണനാശിനീം സുശോഭകർമവർദ്ധിനീം|
പരാശരാത്മജസ്തുതാം നൃസിംഹധർമദേശഗാം
ചതുർമുഖാദ്രിസംഭവാം സുഗോദികാമഹം ഭജേ|
വിപഞ്ചകൗലികാം ശുഭാം സുജൈമിനീയസേവിതാം
സു-ഋഗ്ഗൃചാസുവർണിതാം സദാ ശുഭപ്രദായിനീം|
വരാം ച വൈദികീം നദീം ദൃശദ്വതീസമീപഗാം
നമാമി താം സരസ്വതീം പയോനിധിസ്വരൂപികാം|
മഹാസുരാഷ്ട്രഗുർജര-
പ്രദേശമധ്യകസ്ഥിതാം
മഹാനദീം ഭുവിസ്ഥിതാം സുദീർഘികാം സുമംഗലാം|
പവിത്രസജ്ജലേന ലോകപാപകർമനാശിനീം
നമാമി താം സുനർമദാം സദാ സുധേവ സൗഖ്യദാം|
വിജംബുവാരിമധ്യഗാം സുമാധുരീം സുശീതലാം
സുധാസരിത്സു ദേവികേതി രൂപിതാം പിതൃപ്രിയാം|
സുപൂജ്യദിവ്യമാനസാം ച ശല്യകർമനാശിനീം
നമാമി സിന്ധുമുത്തമാം സുസത്ഫലൈർവിമണ്ഡിതാം|
അഗസ്ത്യകുംഭസംഭവാം കവേരരാജകന്യകാം
സുരംഗനാഥപാദപങ്കജസ്പൃശാം നൃപാവനീം|
തുലാഭിമാസകേ സമസ്തലോകപുണ്യദായിനീം
പുരാരിനന്ദനപ്രിയാം പുരാണവർണിതാം ഭജേ|
പഠേന്നരഃ സദാഽന്വിമാം നുതിം നദീവിശേഷികാം
അവാപ്നുതേ ബലം ധനം സുപുത്രസൗമ്യബാന്ധവാൻ|
മഹാനദീനിമജ്ജനാദി-
പാവനപ്രപുണ്യകം
സദാ ഹി സദ്ഗതിഃ ഫലം സുപാഠകസ്യ തസ്യ വൈ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |